Hotărârea de Guvern nr. 807 din 2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

4. iulie 2018

1. Termene, buget și obiective

Durata programului     Până la 31.12.2020
Perioada de plată 2015 – 2023
Buget anual 638 mil. Lei (145 mil. Euro)
Buget total multi-anual     4,070 bln. Lei (925 mil. Euro)
Numărul estimat de proiecte finanțate 150
Autoritatea de Management Ministerul Finanțelor Publice
Sesiuni de depunere Sesiuni de depunere anuale

2. Cheltuieli eligibile

Programul rambursează cheltuielile eligibile cu activele corporale și necorporale efectuate în cadrul unei investiții inițiale.

 • Achiziția activelor corporale:
  • Clădiri de orice fel, respectiv cheltuieli cu lucrările de construcție (costul unitar maxim eligibil este de 1.650 lei / mp, echivalentul a 375 Euro / mp)
  • Echipamente, instalații tehnice și mașini noi, clasificate ca și active.
 • Închirierea clădirilor (valoarea maximă eligibilă a chiriei unei clădiri este de 22 lei / mp / lună, echivalentul a 5 Euro / mp / lună) pe durata execuției proiectului de investiții
 • Achiziția activelor necorporale – cum ar fi licențe, patente, know-how și alte drepturi de proprietate intelectuală (cu o limită de până la 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului).

3. Tipuri de investiții

Un proiect este considerat o investiție inițială dacă implică achiziția de active corporale și necorporale, amplasate în aceeași locație, atunci când sunt legate de:

 • Demararea unei unități noi sau
 • Extinderea capacității unei unități existente sau
 • Diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anteriori în unitate sau
 • O schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente

Pentru proiectele localizate în regiunea București, doar investițiile inițiale în favoarea unei activități economice noi sunt considerate eligibile. Investițiile inițiale în favoarea unei activități economice noi înseamnă achiziția de active corporale și necorporale, amplasate în aceeași locație, atunci când sunt legate de:

 • Demararea unei unități noi sau
 • Diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate.

4. Condiții de finanțare

 • Aplicanții doresc să realizeze o investiție inițială în România, în oricare sector economic (cu excepția activităților economice excluse de la finanțare)
 • Proiectul poate fi considerat o investiție inițială și are o valoare totală (fără TVA) de minim 3 milioane Euro (13,5 milioane lei)
 • Aplicanții sunt persoane juridice, înființate în România, conform Legii 31 / 1990
 • Aplicanții cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat trebuie să îndeplinească următoarele condiții la data transmiterii cererii de finanțare:
  • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exercițiu financiar încheiat
  • au capitaluri propria positive în ultimul exercițiu financiar încheiat
 • Aplicanții întreprinderi nou înființate trebuie să îndeplinească următoarele condiții la data transmiterii cererii de finanțare:
  • Au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei
  • Nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior înregistrării cererii de finanțare o altă întreprindere înregistrată conform legii 31 / 1990, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare
 • Proiectele selectate spre finanțare trebuie demarate în cel târziu 4 luni de la semnarea acordului de finanțare. Investiția poate fi demarată imediat după depunerea cererii de finanțare.
 • Proiectul trebuie să contribuie la dezvoltarea regională a regiunii, prin contribuțiile sociale și impozitele plătite către bugetele de stat și locale pe durata perioadei de implementare, precum și 5 ani după finalizarea investiției.
 • Aplicantul nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate.
 • Aplicantul nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității
 • Aplicantul nu face obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate deja.
 • Aplicantul nu a primit alte ajutoare de stat regionale pentru cheltuielile salariale ale aceluiași proiect de investiții
 • Aplicanții nu au efectuat o relocare către unitatea care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de finanțare și, la momentul depunerii cererii de finanțare oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutorul.
 • Ajutorul de stat oferit are efect stimulativ asupra investiției
 • Proiectul îndeplinește indicatorii de calitate și de cantitate menționați în Ghidul Solicitantului
 • Proiectul are un efect stimulativ cuantificabil asupra economiei, prin încurajarea investițiilor conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii.
 • Activele finanțate prin program vor fi utilizate exclusiv de aplicant, vor fi înregistrate în contabilitatea aplicantului și vor fi menținute în aceeași locație pentru cel puțin 5 ani după finalizarea investiției.
 • Activele necorporale nu pot fi achiziționate de la companii afiliate.

5. Aplicanți eligibili

 •  IMM-uri
 • Companii mari
 • Întreprinderi nou înființate atunci când capitalul social subscris vărsat este de minim 100.000 lei

6. Valoarea ajutorului de stat și ratele de finanțare

Valoarea maximă a ajutorului de stat Valoarea maximă a ratei de finanțare
București – 2018 – 2020 7,5 milioane EUR 10%
Regiunile Ilfov și Vest 26,25 milioane EUR 35%
Regiunile Nord – Vest, Centru, Nord – Est, Sud, Sud – Vest, Oltenia 37,5 milioane EUR 50%

 

Important: Ajutorul financiar acordat nu poate depăși valoarea contribuțiilor proiectului la dezvoltarea regională, exprimată ca valoarea totală a contribuțiilor sociale aferente noilor locuri de muncă generate de proiect și a impozitelor și taxelor plătite către bugetele de stat și locale generate de proiect pe durata implementării proiectului, precum și pentru 5 ani de la finalizarea proiectului de investiții.

Persoană de contact