Scutirea de impozit pe venit pentru programatori

14. februarie 2018

Joi, 18 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1168/2017/3024/2018/499/2018/337/2017 (“Ordinul”) privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.
Ordinul abrogă prevederile anterioare care prezentau condițiile pentru încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017) și introduce anumite noi criterii de eligibilitate pentru aplicarea scutirii de impozit pe venit la nivelul angajaților operatorilor economici, al căror obiect de activitate include crearea de programe de calculator.
Principalele modificări asupra criteriilor de eligibilitate includ:
i) Posturile “programator ajutor” și “analist ajutor” au fost adăugate listei existente de posturi eligibile (administrator baze de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic);
ii) Diplome pentru finalizarea unei forme de învățământ superior de scurtă durată și diplome de bacalaureat, în cazul angajaților care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate vor fi acceptate, suplimentar celor deja acceptate (diplomă pentru finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată, diplomă pentru finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată);
iii) Condițiile referitoare la existența unui compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, și referitoare la cifra de afaceri a acestuia (cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro / per angajat) se vor aplica în continuare.
Pot beneficia de scutirea de impozit pe venit cetățenii români și cetățenii statelor membre Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, ae căror diplome sunt echivalate sau recunoscute prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, care dețin următoarele calificări, suplimentar celor deja menționate (diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență):

  • Diplome de nivel master ca urmare a absolvirii unui ciclu integrat de studii universitare de licență și master (prevederile anterioare menționau deținerea unei diplome acordate după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată);
  • Diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate.

Angajatorul va continua să aibă obligația menținerii unei evidențe a angajaților pentru care scutirea de impozit pe venit se aplică. Documentele justificative ce trebuie păstrate vor include acum și următoarele, suplimentar listei existente de documente (actul constitutiv al societății, organigrama societății, fișa postului etc.):

  • adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost eliberată;
  • copie a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate;
  • adeverință care să ateste că persoana urmează o formă de învățământ superior, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat, eventual echivalată sau recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de lungă sau scurtă durată sau ciclul I al studiilor de licență.

Prevederile Ordinului au intrat în vigoare de la 1 februarie 2018 și se aplică începând cu veniturile lunii februarie 2018.
Sursă: Ordinul nr. 1168/2017/3024/2018/499/2018/337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018.

Persoană de contact