Preţuri de transfer

| Reading Time: 7 Min

Ce este important să știm în legătură cu prețurile de transfer

Prețurile de transfer reprezintă un subiect crucial în fiscalitatea internațională și în contextul fiscal din România, autoritățile fiscale urmărind să se asigure că este respectat „principiul lungimii de braț” la stabilirea prețurilor pentru tranzacțiile derulate între entități afiliate.

În România, cunoașterea și respectarea regulilor privind prețurile de transfer sunt esențiale pentru contribuabili, indiferent de dimensiunea sau de domeniul lor de activitate. Dintre aspectele cheie din aria prețurilor de transfer ce trebuie avute în vedere de către contribuabilii români, detaliem în cele ce urmează obligația de întocmire a dosarului de prețuri de transfer și obligațiile ce apar în contextul Raportării pentru fiecare țară în parte („Country-by-Country Reporting”).

1. Obligația de întocmire a dosarului de prețuri de transfer

Dosarul prețurilor de transfer este un document fundamental pentru contribuabilii care efectuează tranzacții cu entități afiliate, acesta servind ca mijloc de justificare a prețurilor practicate în cadrul acestor tranzacții. La rândul lor, în cadrul unei inspecții fiscale, autoritățile pun mare accent pe calitatea analizelor prezentate în cuprinsul acestui dosar și a documentației conexe. Așadar, în cazul unei inspecții fiscale, contribuabilii trebuie să fie pregătiți să prezinte autorităților fiscale dosarul prețurilor de transfer.

Conținutul dosarului

Dosarul prețurilor de transfer trebuie să includă informatii detaliate despre activitățile societății, ale grupului din care aceasta face parte, despre tranzacțiile desfășurate cu entitățile afiliate, dar și analiza funcțională și justificarea economică a manierei în care politicile prețurilor de transfer ale societății/grupului se aliniază cu principiile prețurilor de transfer impuse de lege.

Criterii și termene

Pentru diferitele categorii de societăți, tranzacții sau valori ale tranzacțiilor cu părți afiliate, obligația de a întocmi dosarul prețurilor de transfer poate interveni astfel:

 • Marii contribuabili sunt obligați să întocmească anual dosarul prețurilor de transfer, până la termenul de depunere a declarației anuale privind impozitul pe profit, dacă tranzacțiile derulate cu persoane afiliate depășesc anumite praguri (excl. TVA): valoarea dobânzilor plătite / încasate este de min. 200 mii Euro; valoarea serviciilor primite / prestate este de min. 250 mii Euro, iar valoarea tranzacțiilor cu bunuri corporale / necorporale este de min. 350 mii Euro. În eventualitatea unui control fiscal, aceste entități trebuie să prezinte dosarul în max. 10 zile de la data solicitării.
 • Contribuabilii mijlocii și mici, dar și contribuabilii mari care nu depășesc plafoanele menționate mai sus, trebuie să prezinte dosarul prețurilor de transfer atunci când este solicitat în cadrul unei inspecții fiscale, în termen de 30-60 de zile de la data solicitării. La cererea contribuabilului, entitățile pot beneficia de o extindere cu max. 30 de zile a acestui termen. Aceste reguli se aplică dacă valorile tranzacțiilor cu persoane afiliate (excl. TVA) sunt de min. 50 mii Euro în cazul dobânzilor plătite / încasate și al serviciilor primite / prestate, respectiv 100 mii Euro în cazul tranzacțiilor cu bunuri corporale / necorporale.
 • O a treia categorie este reprezentată de contribuabili mari, mijlocii sau mici ale căror tranzacții cu părți afiliate au valori mai mici față de pragurile amintite anterior. Aceștia au obligația de a documenta respectarea principiilor prețurilor de transfer, în cadrul unei inspecții fiscale, conform regulilor generale prevăzute de reglementările financiar-contabile și fiscale în vigoare. 

Avantaje ale întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer

Întocmirea anuală a dosarului de prețuri de transfer este, în general, resimțită ca o sarcină complexă și consumatoare de timp de către societăți. Totuși, aceasta oferă o serie de avantaje, cum ar fi:

 • Gestionarea riscurilor: analiza conformării cu principiul prețurilor de transfer ajută societățile să identifice și să corecteze eventuale abateri, anterior derulării unei inspecții fiscale. Societățile s-ar afla astfel într-o poziție favorabilă pentru a lua măsuri corective adecvate, cu scopul de a preîntâmpina efectuarea de ajustări (adesea de valori semnificative) de către inspectorii fiscali. Astfel, pot fi efectuate ajustări voluntare ale tranzacțiilor intragrup, astfel încât să se asigure conformarea cu principiul „lungimii de braț” pentru perioade precedente, dar și pentru cele viitoare, atât la nivelul societății române, cât și la nivelul celorlalte societăți din grup implicate.
 • Alocarea eficientă a resurselor: pregătirea voluntară a dosarului prețurilor de transfer, cu o frecvență anuală / regulată, permite companiilor să gestioneze procesul cu mai multă eficiență și să colecteze / analizeze informațiile necesare fără a resimți presiunea impusă de un control fiscal.
 • Acces facil la date relevante: datele necesare pregătirii dosarului preturilor de transfer, de altfel voluminoase și complexe, pot fi mai ușor accesate în cazul unei analize efectuate anual / regulat, decât în cazul pregătirii dosarului pentru o perioadă mai lungă de timp sub presiunea termenului impus de echipa de inspecție fiscală.

2. Raportarea pentru fiecare țară în parte („Country-by-Country”)

Grupurile de întreprinderi multinaționale care înregistrează venituri anuale consolidate de min. 750 mil. Euro, indiferent dacă desfășoară sau nu tranzacții intragrup, au obligația de a prezenta autorităților fiscale unul din următoarele două documente:

 • Raportul pentru fiecare țară în parte: se întocmește de societatea mamă sau de către o entitate raportoare desemnată și trebuie depus în termen de 12 luni de la finalul anului fiscal de raportare a grupului multinațional. În cazul în care entitatea mamă / desemnată are sediul în afara teritoriului Uniunii Europene, iar România nu a încheiat un acord de schimb de informații în legătură cu raportarea pentru fiecare țară în parte cu statul respectiv, entitatea din România are obligația depunerii acestui raport. Acest raport furnizează autorităților fiscale informații despre veniturile, profiturile, impozitele declarate în fiecare jurisdicție și alte aspecte legate de grupul respectiv.
 • Notificarea privind calitatea entității constitutive române și identitatea entității raportoare: se depune de către societatea română, parte a unui grup multinațional având o cifră de afaceri consolidată de peste 750 mil. Euro, pentru a indica societatea raportoare / desemnată, până la finalul anului fiscal (sau până la termenul de depunere a declarației anuale privind impozitul pe profit).

Consecințele neîndeplinirii obligațiilor în materie de prețuri de transfer

Nerespectarea regulilor în materie de prețuri de transfer poate avea consecințe semnificative pentru contribuabili, incluzând amenzi substanțiale și ajustări ale prețurilor tranzacțiilor. Este așadar esențial să se acorde atenția necesară acestor reguli, întrucât:

 • În cazul neprezentării dosarului prețurilor de transfer, autoritățile fiscale pot nu numai ajusta cuantumul prețurilor de transfer, rezultând astfel obligații fiscale potențial semnificative, dar pot și aplica amenzi de 12.000 – 14.000 RON contribuabililor mari și mijlocii, respectiv 2.000 – 3.500 RON contribuabililor mici.
 • Depunerea raportului pentru fiecare țară în parte cu întârziere, sau cu date incomplete sau eronate, atrage amenzi de 30.000 – 50.000 RON. Nedepunerea acestuia atrage amenzi de 70.000 – 100.000 RON. Nedepunerea notificării privind calitatea entității constitutive române și identitatea entității raportoare atrage însă o amendă mai redusă (500 – 5.000 RON în funcție de tipul contribuabilului).

În concluzie, prețurile de transfer reprezintă un domeniu care solicită intens atenția contribuabililor, atât din perspectiva obligațiilor de conformare și justificare a prețurilor practicate în tranzacțiile cu părți afiliate, cât și din perspectiva obligațiilor de raportare pentru fiecare țară în parte. În ultima perioadă, aceasta este o temă pe care autoritățile fiscale o verifică în detaliu în cadrul inspecțiilor fiscale, impunând frecvent obligații fiscale suplimentare semnificative, dar și sancțiuni contravenționale. Pregătirea din timp a dosarului prețurilor de transfer și asigurarea conformării cu principiul prețurilor de piață reprezintă argumente importante pentru contribuabili în a preîntâmpina impunerea de ajustări fiscale de către autoritățile fiscale.

Specialiştii din cadrul TPA, cu competenţele interdisciplinare pe care le deţin în domeniul fiscal, al afacerilor şi în ceea ce priveşte înţelegerea modului de funcţionare a diferitelor piețe sunt în măsură să vă ajute în abordarea problemelor legate de prețurile de transfer, astfel încât să puteți obține o gestionare cât mai specifică a riscurilor de natură fiscală, precum și alinierea modelului dumneavoastră de afaceri la condițiile de piață.

Specialiştii noştri dezvoltă cele mai bune soluţii pentru dumneavoastră, punându-vă la dispoziţie următoarele servicii:

 • Revizuirea modelului dumneavoastră de afaceri
 • Analize funcționale
 • Analize de piață
 • Propunerea unor modele de stabilire a prețurilor de transfer
 • Pregătirea documentației de preţuri de transfer (dosar de grup, dosar local)
 • Studiu de comparabilitate folosind baza de date TP Catalyst
 • Susţinerea preţurilor de transfer aplicate de catre compania dumneavoastra, în cadrul controalelor fiscale
 • Asistenţă în solicitări de acorduri de preţ în avans

Consultanţă fiscală TPA România

Persoană de contact