Noutăți referitoare la Raportarea privind Durabilitatea

6. februarie 2024 | Reading Time: 6 Min

Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022, numită Directiva CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive, referitoare la raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, a fost transpusă recent în România prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 85/2024 (“OMF 85/2024”),  publicat în Monitorul Oficial nr. 75 din 26 ianuarie 2024.

Ordinul 85/2024 aduce modificări și completări semnificative reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 precum și reglamentărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP 2844/2016, în ce privește raportarea privind durabilitatea.

Durabilitatea se referă la aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, guvernanță, inclusiv  respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită, înglobate sub acronimul ESG (în engleză, Environment, Social, Governance).

Calendarul: cine și de când trebuie să raporteze conform OMF 85/2024?

Prevederile Ordinului se aplică etapizat pentru exercițiile financiare care încep la următoarea dată:

1 ianuarie 2024 (cu raportare din 2025) 

 • entitățile mijlocii și mari de interes public ce depășesc, la data bilanţului, numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;
 • entităţile de interes public, care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, ce depășesc, la data bilanţului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;

1 ianuarie 2025 (cu raportare din 2026) 

 • celelalte entități mijlocii și mari, care nu sunt entități de interes public;
 • celelalte entități care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, fără a fi entități de interes public; 

1 ianuarie 2026 (cu raportare din 2027) 

 • celelalte entități cotate pe o piață reglementată, ce nu depășesc criteriile de mărime aplicabile pentru raportările privind durabilitatea aferente anilor 2024 și 2025; 

1 ianuarie 2028 (cu raportare in 2029) 

 • filialele sau sucursale cu sediul în România ale căror societăți-mamă finale sunt reglementate de dreptul unei țări terțe, sub condiția anumitor criterii de mărime.

O entitate este considerată ca făcând parte din categoria entităţilor mijlocii şi mari dacă, la data bilanţului, depăşește limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii, pentru două exerciții financiare consecutive:

  1. totalul activelor: 17.500.000 lei;
  2. cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
  3. numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Un grup mare este grupul constituit din societatea-mamă şi filialele sale care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşește limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă, pentru două exerciții financiare consecutive:

  1. totalul activelor: 105.000.000 lei;
  2. cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei;
  3. numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, entitățile care sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor în Uniunea Europeană sau într-o țara terță pot fi scutite de la obligația de pregătire separată a raportării privind durabilitatea în România.

De asemenea există obligații de raportare pentru anumite filiale și sucursale ale unei entități dintr-o țară terță, care depășesc anumite criterii de mărime. Aceste obligații apar în cazul în care entitatea din țara terță a generat la nivel de grup sau individual o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane euro în Uniunea Europeană pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

Având în vedere prevederile Ordinului 85/2024, raportarea privind durabilitatea va înlocui declarația nefinanciară.

Care sunt noutățile semnificative aduse de noul ordin? 

 • Standardele Europene de Raportare de Sustenabilitate (ESRS)

Entitățile trebuie să raporteze informațiile în conformitate cu ESRS adoptate de Comisia Europeană.

 • Dubla materialitate

Entitățile vor include în raportul administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția entității dar și informațiile necesare pentru înțelegerea impactului entității asupra aspectelor de durabilitate.

 • Abordare prospectivă 

La prezentarea informațiilor în raportarea de durabilitate se va avea în vedere atât o abordare retrospectivă dar și una prospectivă. Raportarea privind aspectele ce țin de durabilitate trebuie să cuprindă un orizont de timp scurt, mediu și lung.

 • Informații privind lanțul valoric 

Informațiile colectate privesc atât operațiunile entității cât și întregul lanț valoric.

 • Format de raportare electronic unic 

Va exista un format de raportare electronic unic pentru toate entitățile cărora le sunt aplicabile prevederile ordinului. Acesta va respecta prevederile art. 3 din Regulamentul delegat UE 2019/815 al Comisiei Europene.

 • Auditul și asigurarea raportărilor privind durabilitatea 

Auditorul statutar sau firma de audit exprimă o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce priveşte conformitatea acestor raportări cu cerinţele aplicabile. 

Care sunt aspectele principale pe care trebuie sa le raporteze entitățile conform OMFP 85/2024? 

 • o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei entităţii, inclusiv cu privire la riscurile și oportunităţile pentru entitate în legătură cu aspectele de durabilitate;
 • planurile entităţii, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, precum şi, după caz, expunerea entităţii la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze;
 • modul în care modelul de afaceri şi strategia entităţii ţin seama de interesele părţilor interesate ale entităţii şi de impactul entităţii asupra aspectelor de durabilitate;
 • modul în care strategia entităţii a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
 • o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050;
 • o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele entităţii legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente;
 • o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe;
 • o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
 • informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere;
 • o descriere a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
 • o descriere a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale entităţii şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv;
 • entitățile care raportează conform OMFP 2844/2016 vor prezenta și o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale entităţii, obiectivele respectivei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele obţinute în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia trebuie să conţină o explicaţie în acest sens;
 • declaraţie referitoare la guvernanţa corporativă, în cazul entităților a căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Ne așteptăm ca raportarea privind durabilitatea să aibă impact major asupra strategiei de afaceri, necesitând regândirea proceselor în vederea integrării aspectelor de durabilitate în strategia generală. Din acest motiv entitățile care au pregătit până acum declarația nefinanciară  dar mai ales cele care nu au fost supuse cerințelor de raportare nefinanciară trebuie să întreprindă o serie de măsuri, din timp, pentru a se asigura că au sisteme informaționale adecvate care să asigure o colectare pertinentă a multitudinii de informații noi, cantitative și calitative, necesare pentru raportare.

Sursă:

Ordinul nr. 85  pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea, publicat în data de 26 ianuarie 2024.

ESG Newsletter 01_2024
Persoană de contact