Comisia Europeană a introdus o nouă Directivă în contextul raportării țară cu țară

23. decembrie 2021 | Reading Time: 2 Min

Aspecte generale

La 1 decembrie 2021, Comisia Europeană a publicat Directiva 2021/2101 în Jurnalul Oficial al UE. Scopul acestei directive este de a asigura buna funcționare a pieței interne prin transparență fiscală.

Noile norme evidențiate în Directivă impun entităților independente și grupurilor multinaționale cu un venit consolidat care depășește, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, un total de 750 de milioane EUR să elaboreze și să publice un raport ce va conține informații cu privire la activitatea acestora și a tuturor entităților afiliate grupului multinațional.

Informațiile incluse în acest raport se referă la:

  • denumirea societății-mamă finale sau a entității independente, exercițiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului și, după caz, o listă a tuturor filialelor incluse în situațiile financiare ale societății-mamă finală
  • scurtă descriere a naturii activității lor
  • numărul de angajați
  • cifra de afaceri netă
  • profitul/pierderea înregistrată înainte de impozitare
  • impozitul pe profit acumulat
  • impozitul pe profit plătit
  • valoarea câștigurilor acumulate

Informațiile se vor prezenta defalcat pentru fiecare stat membru al UE în care grupul este activ și, de asemenea, pentru fiecare jurisdicție din „Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale” (Anexa I) și cele menționate în “Stadiul actual al cooperării cu UE în ceea ce privește angajamentele luate de jurisdicțiile cooperante pentru punerea în aplicare a principiilor bunei guvernanțe fiscale a UE”(Anexa II).

Pentru restul jurisdicțiilor, informațiile se pot prezenta agregat.

Raportul va fi publicat pe site-ul web al registrului companiilor din statul membru UE, dar și pe site-urile companiilor în cauză. Raportul trebuie să rămână accesibil timp de cel puțin cinci ani. Dacă întreprinderea-mamă finală nu este guvernată de legislația unui stat membru al UE, raportarea va trebui, în general, să fie efectuată de filialele sau sucursalele UE.

Cronologie

Directiva a intrat în vigoare la 21 decembrie 2021.

Termenul limita pentru ca statele membre ale UE să transpună directiva în legislația națională este de 22 iunie 2023.

Conform prevederilor directivei, prima raportare se va efectua pentru exercițiul financiar care începe la sau după 22 iunie 2024.

Obligația de raportare

Termenul limită de depunere a raportului este de 12 luni de la data bilanțului a exercițiului financiar pentru care se întocmește raportul.

Sursă: DIRECTIVA (UE) 2021/2101 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

Tax Newsletter 23.12.2021
Persoană de contact