DAC7, procedura amiabilă și controalele comune

7. februarie 2023 | Reading Time: 6 Min

În data de 31 ianuarie 2023, Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial.

Cele mai importante modificări introduse de Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 vizează transpunerea Directivei Europene DAC7 în legislația națională, precum și introducerea unor prevederi cu privire la controlul comun și la procedura amiabilă aplicabilă ca efect a ratificării Convenției multilaterale. 

 1. Implementarea Directivei Europene DAC7 cu privire la obligațiile de raportare aplicabile operatorilor de platforme

Se introduc noi obligații de raportare pentru anumite tipuri de activități și pentru anumite categorii de operatori de platforme digitale (cu anumite excepții).

 • Operatori de platforme care au obligația de raportare:
 1. entități ce au rezidența fiscală ori sunt constituite sau administrate sau au sediu permanent fie în România, fie în Uniunea Europeană;
 2. entități care facilitează desfășurarea activităților vizate de raportare, inclusiv cele care implică închirierea unui bun imobil situat în România sau într-un alt stat membru, chiar dacă entitățile respective nu au rezidența fiscală ori nu sunt constiuite sau administrate sau nu au sediu permanent în România sau în Uniunea Europeană (anumite excepții se aplică operatorilor de platforme digitale stabiliți într-o jurisdicție non-UE care are obligații de raportare echivalente).
 • Activități care sunt incluse în raportare:
 1. închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidenţiale şi comerciale, precum şi de orice alte bunuri imobile şi spaţii de parcare;
 2. serviciile personale (definite ca muncă pe bază de timp sau sarcini, prestată de una sau mai multe persoane, realizată la cererea unui utilizator, după ce a fost facilitată prin intermediul unei platforme);
 3. vânzarea de bunuri;
 4. închirierea oricărui mijloc de transport.

Notă: în scopul raportării, termenul „Platformă” va acoperi orice software, website sau aplicație (inclusiv aplicațiile mobile) accesibile utilizatorilor și care permit vânzătorilor raportabili să fie conectați la utilizatori în scopul desfășurării activităților vizate de raportare. Sunt însă excluse de la obligația de raportare platformele ce au doar rolul de (i) procesare a plăților în legătură cu activitățile supuse raportării, (ii) listare sau publicitate a unei activități raportabile sau (iii) redirecționarea utilizatorilor către o platformă digitală supusă raportării.

 • Vânzătorii raportabili pot fi persoane fizice sau entități, înregistrate pe platformă, care sunt rezidenți în România sau într-un alt stat membru sau care au oferit spre închiriere un bun imobil situat în România sau într-un alt stat membru, cu anumite excepții:
 • entitățile guvernamentale;
 • entitățile ale căror acţiuni sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată sau entități afiliate acestora;
 • entitățile pentru care operatorul de platformă a facilitat peste 2.000 de activități de închiriere bunuri imobile;
 • entitățile pentru care operatorul de platformă a facilitat mai puţin de 30 de activităţi constând în vânzări de bunuri şi pentru care valoarea totală a contraprestaţiei plătite sau creditate nu a depăşit valoarea de 2.000 de euro în cursul unei perioade de raportare.
 • Obligații de raportare 

Operatorii de platforme digitale care fac obiectul raportării vor trebui să transmită periodic informații cu privire la activitățile supuse raportării desfășurate de vânzătorii raportabili, informațiile incluzând numele/denumirea vânzătorului, adresa/sediul social al acestuia, numărul de identificare fiscală, codul TVA, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, identificatorul contului financiar, detalii despre contraprestația plătită pentru activitățile supuse raportării, inclusiv comisioanele și taxele reținute de operatorul platformei.

În cazul vânzătorilor care prestează servicii de închiriere de bunuri imobile, raportul va include și informații aferente bunurilor imobile listate, cum ar fi: adresa acestora, numărul de carte funciară, contraprestația aferentă fiecărui bun imobil, numărul de zile de închiriere în perioada de raportare etc.

Notă: În cazul în care există mai mulți operatori de platformă obligați să transmită același tip de informații, un operator de platformă poate fi scutit dacă dovedește că informațiile care fac obiectul raportării au fost deja raportate de un alt operator de platformă.

 • Termene de raportare și sancțiuni:

Perioada de raportare a tranzacțiilor vizate de directiva DAC7 începe cu 1 ianuarie 2023.

Termenul de raportare a informațiilor este 31 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care vânzătorul este identificat ca vânzător raportabil.

În scopul raportării, operatorii de platforme digitale care nu au o prezență juridică sau fiscală în Uniunea Europeană vor avea obligația de a se înregistra în România sau într-un alt stat membru. În cazul în care acești operatori nu se înregistrează în intervalul de timp prevăzut de lege, autoritatea compententă va  solicita furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice oprirea accesului la site-ul sau aplicaţia acestora până la îndeplinirea obligației de înregistrare.

Pentru nerespectarea obligațiilor de raportare se introduc o serie de contravenții. Acestea se vor sancționa cu amendă cuprinsă între 20.000 – 100.000 RON.

 1. Controlul comun

Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 introduce prevederi referitoare la controlul comun desfășurat la nivelul uneia sau mai multor persoane, la solicitarea unuia sau mai multor state membre.

Potrivit prevederilor introduse, autoritatea solicitată din România are obligația de a răspunde unei cereri de control comun în termen de 60 de zile de la primirea acesteia și poate respinge cererea doar din motive întemeiate.

În situația în care un control comun se desfășoară pe teritoriul României, funcţionarii desemnaţi de alte state membre pot intervieva persoane și examina evidențe, respectiv pot evalua probele colectate în timpul controlului alături de funcționarii publici ai autorității solicitate din România.

De asemenea, persoana / persoanele care fac obiectul unui control comun vor beneficia de aceleaşi drepturi şi vor avea aceleași obligaţii ca în cazul unui control la care ar participa numai funcţionarii publici din România, inclusiv în cursul unor eventuale proceduri privind plângeri, reexaminări sau căi de atac.

În urma desfășurării unui control comun, autoritățile competente ale statelor membre implicate vor ajunge la un acord privind situaţia fiscală a persoanei sau a persoanelor controlate consemnat într-un raport final ce va fi comunicat persoanei / persoanelor controlate în termen de 60 de zile de la data emiterii.

 1. Procedura amiabilă aplicabilă ca efect a ratificării Convenției multilaterale 

Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 introduce modificări cu privire la procedura amiabilă aplicabilă între România și un alt stat cu care România are încheiată o convenție sau un acord de evitare a dublei impuneri ca urmare a ratificării Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor.

Potrivit noilor prevederi, în situația în care un contribuabil consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante conduc la o impozitare ce nu este conformă cu prevederile acelei convenții sau acord, acel contribuabil poate prezenta cazul autorităților competente a oricăruia din statele contractante.

Dacă această posibilitate nu este prevăzută de convenția sau acordul respectiv, contribuabilul poate solicita Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF”) inițierea procedurii amiabile.

În vederea desfășurării procedurii amiabile, ANAF notifică autoritatea competentă a statului vizat asupra acestui fapt sau implementează un proces de consultare bilaterală care permite autorităţii competente a celuilalt stat să îşi prezinte opiniile cu privire la obiectul procedurii amiabile. ANAF va realiza o procedură amiabilă și în cazul în care solicitarea provide de la un stat cu care are încheiată o convenție sau un acord de evitare a dublei impuneri.

Procedura este aplicabilă cererilor introduse începând cu data de la care intră în vigoare prevederile Convenției multilaterale ratificată prin Legea nr. 5/2022 sau ulterior acestei date pentru tratatele încheiate de România cu alte state care prevăd posibilitatea ca un contribuabil să își poată prezenta cazul autorității oricărui stat contractant.

Sursă: Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală nr. 16/2023.

Tax Flash Februarie 2023
Persoană de contact