Legea nr. 129/2019

16. ianuarie 2020 | Reading Time: 6 Min

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului („Legea nr. 129/2019”) a intrat în vigoare în data de 21 iulie 2019.

Printre alte noutăți, Legea nr. 129/2019 introduce comunicarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor („ONPCSB” sau „Oficiul”) exclusiv în format electronic, precum și o obligație nouă pentru societăți, asociații și fundații, de a își identifica și declara beneficiarul real.

1. Desemnarea persoanelor responsabile

Anumite entități juridice au obligația să desemneze intern și să înregistreze, până la data de 17 ianuarie 2020, una sau mai multe persoane responsabile pentru aplicarea Legii nr. 129/2019. Potrivit precizărilor făcute de ONPCSB, desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul se realizează exclusiv în format electronic, prin accesarea site-ului instituției – rubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” și parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

Următoarele entități, denumite entități raportoare, au obligația de a desemna o persoană responsabilă:
a) instituțiile de credit române și sucursalele române ale instituțiilor de credit străine;
b) instituțiile financiare române și sucursalele române ale instituțiilor financiare străine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;
d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
e) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;
f) notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
g) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) și f);
h) agenții imobiliari.

Prin furnizori de servicii pentru societăți și alte entități sau construcții juridice se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terți:
1. constituie societăți sau alte persoane juridice;
2. exercită funcția de director ori administrator al unei societăți sau are calitatea de asociat al unei societăți de persoane sau al unei asocieri în participație ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcții ori calități;
3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate sau orice altă persoană juridică ori construcție juridică similară;
4. exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcție similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;
5. acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acționeze ca acționar pentru o persoană juridică, alta decât o societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care este supusă unor cerințe de publicitate în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel internațional.

Potrivit precizărilor Oficiului, nu este necesară parcurgerea formalităților de desemnare a unei persoane dacă aceste formalități au fost deja efectuate în baza legislației anterioare și entitățile raportoare au păstrat dovada transmiterii documentelor relevante anterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019. Pentru această categorie de entități, este, totuși, recomandat să creeze un cont de utilizator pe platforma pusă la dispoziție de Oficiu, pentru a putea depune viitoare raportări în format electronic.

2. Politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscului

Tot până la data limită de 17 ianuarie 2020, entitățile raportoare au obligația de a aproba și/sau actualiza și implementa politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscului, corespunzătoare naturii și volumului activității desfășurate. Acestea trebuie să includă cel puțin:
• măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei;
• măsuri aplicabile în materie de raportare, păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor conform cerințelor din prezenta lege și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente;
• măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;
• măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;
• instruirea și evaluarea periodică a angajaților.

3. Identificarea și declararea beneficiarului real

Legea nr. 129/2019 a introdus obligația persoanelor juridice de drept privat de a își identifica beneficiarul real și de a îl declara în vederea înregistrării în registrul central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice înregistrate în registrul comerțului, respectiv în registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații.

Beneficiarul real este înscris în registru în baza unei declarații pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, semnată în fața notarului public sau în fața reprezentanților Oficiului Registrului Comerțului. Termenul limită stabilit pentru depunerea primei declarații privind beneficiarul real este 21 iulie 2020. Ulterior, declarația va fi depusă anual, în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale, precum și oricând pe parcursul anului, în termen de 15 zile de la orice modificare intervenită cu privire la datele beneficiarului real.

În cazul societăților înființate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, beneficiarul real este:
(i) “persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;
(ii) persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct”.

În perioada următoare vor fi publicate normele de implementare a Legii nr. 129/2019, așteptate să ofere detaliile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite de Lege și pentru ca registrele privind beneficiarii reali să devină operaționale.

Sursa: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; Precizările ONPCSB publicate pe site-ul oficial, în secțiunea „Întrebări și răspunsuri frecvente”.

Legal Flash_Legea 129_2019
Persoană de contact