Masuri de sustinere a mediului de afaceri pe parcursul stării de urgență cauzată de Covid-19 publicate in 21 martie

21. martie 2020 | Reading Time: 9 Min

I. In data de 21 martie au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de măsuri care susțin mediul de afaceri pe parcursul stării de urgență cauzată de Covid-19, dintre care amintim următoarele:

1. Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM (90% pentru întreprinderile mici sau microintreprinderi). Valoarea maximă a creditelor pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei (500 de mii lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1 milion lei pentru întreprinderile mici). Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei.

Perioada de garantare a creditelor pentru capital de lucru va fi de 36 de luni (cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni), iar pentru investiții va fi 120 de luni.

Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021 (cu posibilitate de prelungire).

Obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

2. Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

3. Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual cu plăți anticipate efectuate trimestrial pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent (se aplică pentru toate trimestrele anului 2020 și pentru contribuabilii cu an fiscal modificat).

4. Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de autorități.

5. A fost amânat termenul de depunere a notificărilor (până la 31 iulie 2020) și a cererilor (până la 30 octombrie 2020) pentru aplicarea restructurării obligațiilor bugetare.

Reamintim că anumiți contribuabilii, persoane juridice (cu diverse excepții), pot beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare principale și accesorii restante la data de 31 decembrie 2018 și care nu au fost achitate până la momentul emiterii certificatului de atestare fiscală. Cuantumul acestor obligații trebuie să fie mai mare sau egal cu un milion de lei.

6. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire.

7. Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități și chirie (cu anumite condiții).

8. Amanare plata chirie si utilitati sediu social si sedii secundare

Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii (asa cum sunt definite de lege) care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

Aceleasi facilitati legate de amanarea la plata a utilitatilor si chiriei se prevad si pentru profesii care indeplinesc servicii de interes public (notar public, avocat, executor judecatoresc). De asemenea aceleasi facilități legate de amanarea la plata a utilitatilor si chiriei se prevad si pentru cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

9. Invocarea fortei majore in contractele in derulare ale întreprinderilor mici şi mijlocii

In contractele în derulare (altele decât cele de chirie si utilitati), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii (asa cum sunt definite de lege) poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercarea de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora datorata starii de urgenţă.

Se prezumă a constitui caz de forţă majoră, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă. Prezumţia poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenţă.

10. Amanarea depunerii declaratiei privind beneficiarul real

11. Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă iar pe durata stării de urgenţă se suspendă depunerea acestei declaraţii.

12. Măsuri speciale în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii angajatorilor

Conform Codului Muncii, angajatorul are posibilitatea de a întrerupe sau de a reduce temporar activitatea, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Întreruperea sau reducerea temporară a activității din inițiativa angajatorului va determina suspendarea contractelor individuale de muncă, fără aprobarea salariaților și fără încetarea raportului de muncă.

Pe perioada stării de urgență decretate, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizația de care beneficiază

salariații se stabilește la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita a 75% din câștigul salarial mediu brut stabilit la nivel național (5.429 lei pentru anul 2020).

Indemnizația este supusă calculului de impozit pe venit și contribuții sociale, cu excepția contribuției asiguratorii pentru muncă (2,25%).

Angajatorii vor beneficia de aceste prevederi, în cazul în care îndeplinesc una din următoarele condiții:

– întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor, situație ce va fi justificată în baza unei declarații pe propria răspundere a administratorului companiei, din care să reiasă faptul că, în luna anterioară depunerii declarației, înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minim 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020; angajatorii din această categorie pot beneficia de facilitățile mai sus menționate pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Guvern (21.03.2020).

Pentru decontarea sumelor necesare plății indemnizațiilor, angajatorul depune, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, o cerere, însoțită de documente suport conform legii. Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, urmând ca plata, din bugetul asigurărilor pentru șomaj să se efectueze în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Cererile și documentele suport pot fi depuse, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, prin poșta electronică.

II. Legea nr. 19/2020

Incepând cu data de 17 Martie 2020, a intrat în vigoare legea privind acordarea unor zile libere părinților, pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Cazurile în care părinții pot beneficia de aceste zile libere plătite sunt condițiile meteorologice nefavorabile, sau alte situații extreme decretate de autoritățile competente.

Aceste zile libere plătite vor fi acordate doar unuia dintre parinți, sau părintelui singur – în cazul familiilor monoparentale, pe baza unor documente suport.

Numărul de zile libere acordate părinților se stabilește prin Hotărâre de Guvern, pentru fiecare dintre aceste situații. Pe perioada stării de urgență actuale, zilele libere plătite pentru unul dintre părinți sunt zilele lucrătoare până la încetarea stării de urgență decretate, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Pot beneficia de zile libere plătite, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ, părinții care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții:

– au copii cu vârsta de până la 12 ani, sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ, și

– locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Este asimilată părintelui persoana singură din familia monoparentală, persoana desemnată să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil, precum și părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

Prevederile prezentei Legi nu se aplică în cazul în care părintele definit mai sus se află în una sau mai multe dintre situațiile următoare:

– concediu pentru creșterea copilului;

– concediu de odihnă sau concediu fără plată;

– este asistent personal al unia dintre copii aflați în întreținere;

– are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului;

– soțul/soția acesteia se află în oricare din situațiile de mai sus;

– celălalt părinte nu realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.

De aceleasi prevederi beneficiază, în anumite condiții, și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, neșcolarizat, precum și părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire și întreținere persoana adultă cu handicat grav.

Aceste prevederi se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat, cu excepția anumitor sectoare de activitate (energetic, nuclear, sanitar și de asistență socială, telecomunicații, radio, televiziunea publică, transport în comun, salubritate, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, caldură și apă), unde zilele libere se acordă doar cu aprobarea angajatorului.

Indemnizația acordată pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut stabilit la nivel național (5.429 lei pentru anul 2020). Indemnizația este supusă calculului de impozit pe venit și contribuții sociale.

Indemnizația se plătește de către angajator, iar suma netă încasată efectiv de părinte se decontează, numai pe perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ, din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale al Bugetului de Stat. Utilizarea sumelor decontate cu altă destinație decât plata cheltuielilor de personal atrage răspunderea penală.

Pentru decontarea sumelor plătite cu titlul de indemnizații, angajatorul depune, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, o cerere, însoțită de documente suport conform legii, în termen de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Documentele pentru decontarea sumelor pot fi depuse prin poșta electronică, sau prin orice alt mijloc de comunicare, urmând ca sumele să fie rambursate angajatorilor în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

III. TPA vă ajută să completați formularele

Deoarece toate măsurile de mai sus au ca rezultat nenumărate formulare care trebuie completate, vă oferim suport pe baza software-ul nostru de automatizare UiPath. Dacă ne trimiteți un document Excel cu datele angajaților dumneavoastră și cu celelalte informații necesare pentru completarea formularelor, precum și șablonul de formular care trebuie completat, putem completa toate documentele pentru toți angajații dumneavoastră într-un timp scurt. Rezultatul il putem trimite fie direct catre dvs, fie fiecaruia dintre angajatii dvs.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la automatizare@tpa-group.ro .

Persoană de contact