Modificarea și completarea instrucțiunilor de aplicare a scutirii de TVA

4. august 2020 | Reading Time: 2 Min

Noile prevederi legislative aduc modificări în ceea ce privește scutirea de TVA, cum ar fi:

Export de bunuri și servicii legate de export

  • Definiția exportatorului este completată cu persoana care transportă bunuri în afara UE, în lipsa unei tranzacții comerciale.
  • Pentru justificarea scutirii de TVA, furnizorul care nu are sau nu poate avea calitatea de exportator trebuie să dețină o declarație vamală de export cu datele sale înscrise în căsuța 44.
  • Exportatorul poate dovedi ieșirea efectivă a bunurilor din spațiul UE prin alte mijloace decât cele specific menționate de legislație.
  • Sunt considerate servicii legate de export cele care contribuie efectiv la realizarea unei operațiuni de export și care sunt furnizate direct exportatorului / destinatarului bunurilor exportate.

Scutirea pentru serviciile de prelucrare a bunurilor provenite din import: a fost eliminată condiția referitoare la perfecționarea activă.

Scutiri legate de nave și aeronave: au fost aduse clarificări în ceea ce privește (i) serviciile și livrările pentru nave și (ii) livrarea aeronavelor.

Livrări intracomunitare de bunuri (în contextul Remediilor Rapide)

  • În cazul situațiilor prevăzute la art. 45a din Regulamentul UE 2018/1912[1], documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat sunt cele prevăzute la alin. (1) şi (3) ale art. 45a din Regulamentul 282/2011. Sunt prezentate și documentele necesare pentru a justifica scutirea de TVA, în cazul în care situațiile respective nu sunt aplicabile (astfel de cazuri sunt exemplificate de prezentul Ordin).
  • Părțile independente sunt considerate cele care nu sunt afiliate, conform Codului fiscal (art. 7, punctul 26);
  • Scutirea este condiționată de raportarea corectă a tranzacțiilor în declarația recapitulativă (sunt exemplificate situații în care raportarea incorectă poate fi remediată). 

Documente pentru scutire: termenul de prezentare a documentelor justificative pentru aplicarea scutirii de TVA a fost prelungit de la 90 de zile la 150 zile. 

Sursă: Ordinul nr. 2148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 628.

[1] Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1912 al Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce priveşte anumite scutiri pentru operaţiunile intracomunitare, denumit în continuare Regulamentul 282/2011

Tax & Legal Newsletter iulie 2020
Persoană de contact