Modificări aduse Codului de Procedură Fiscală

1. octombrie 2021 | Reading Time: 4 Min

Reglementarea cadrului legislativ pentru raportarea SAF-T 

 • Raportarea SAF-T va lua forma unei declarații informative, fiind în același timp un document supus verificării organelor fiscale.
 • Nedepunerea fișierului SAF-T, respectiv depunerea incorectă sau incompletă va atrage după sine sancționarea cu amendă contravențională. 

Înrolarea obligatorie în Spațiul Privat Virtual

 • Începând cu 1 martie 2022, se introduce obligativitatea înrolării în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor/ANAF pentru contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. 

Rambursarea TVA 

 • S-a extins mecanismul de rambursare al TVA cu control ulterior pentru toate categoriile de contribuabili, cu unele excepții expres prevăzute de lege, similar procedurii aprobate prin OUG nr. 48/2020. Prevederea este aplicabilă începând cu 1 februarie 2022. 

Reguli privind eșalonarea la plată 

 • S-au introdus reguli speciale privind eșalonarea la plată a impozitului in cazul transferurilor de active, de rezidență fiscală și / sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare.
 • Începând cu 1 ianuarie 2022, eșalonarea simplificată pe o perioadă de maximum 12 luni devine o măsură permanentă.

Amnistia fiscală 

 • Contribuabilii care au fost supuși unei inspecții fiscale în perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021 și cărora li s-a comunicat decizia de impunere după data de 14 mai 2020, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 pot beneficia de anularea dobânzilor și penalităților aferente obligațiilor principale restante cu scadența anterioară datei de 31 martie 2020.
 • Anularea obligațiilor se realizează cu respectarea condiției de stingere integrală (prin orice modalitate) a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere în termenul reglementat legal și cu depunerea cererii de anulare până la data de 31 ianuarie 2022, cel târziu.

Sursă: Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, în forma publicată la 31 august 2021.

Alte modificări legislative

 • S-au completat Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal în vederea implementării prevederilor aplicabile persoanelor impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau care efectuează livrări de bunuri la distanță și doresc utilizarea unuia dintre cele trei regimuri speciale disponibile (regimul EU – OSS, regimul non-EU OSS sau regimul IOSS).

Sursă: Hotărârea nr. 928/2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, în forma publicată la 14 septembrie 2021.

 • S-a aprobat procedura privind restructurarea obligațiilor bugetare principale și a obligațiilor bugetare accesorii, restante la 31 decembrie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală. Aceasta vine ca urmare a extinderii perioadei de aplicare de la 31 iulie 2020 la 31 decembrie 2020, introduse prin OG 6/2019 in luna martie 2021.
 • Reamintim că solicitarea de aplicare a restructurării obligațiilor se face prin depunerea unei notificări la organul fiscal până la 30 septembrie 2021.

Sursă: Ordin al ministrului finanțelor nr. 764/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, în forma publicată la 14 septembrie 2021

 • S-a publicat proiectul de ordin prin intermediul căruia se introduc clarificări privind procedura de transmitere a fișierului standard de control fiscal, modelul de raportare, precum și termenele de transmitere și datele de la care contribuabilii sunt obligate la raportarea SAF-T.
 • Obligația de raportare în funcție de categoria de contribuabil se clarifică, după cum urmează:
 • 1 ianuarie 2022 pentru contribuabilii mari
 • 1 ianuarie 2023 pentru contribuabilii mijlocii
 • 1 ianuarie 2025 pentru contribuabilii mici
 • La data înregistrării pentru contribuabilii nou înființați, depunerea efectivă a declarației informative având loc în ultima zi a lunii următoare perioadei de raportare
 • Se propune o perioadă de grație de 3 luni pentru contribuabilii cu obligație de raportare trimestrială (pentru prima raportare), respectiv o perioadă de până la 6 luni pentru primele 5 perioade de raportare în cazul contribuabililor mari cu obligație de raportare lunară. Pentru aceștia din urmă, perioada de grație va avea o scădere progresivă, începând cu 6 luni pentru prima lună de raportare și ajungând la 2 luni pentru a cincea perioadă de raportare.

Sursă: Proiect de ordin privind natura informațiilor pe care contribuabilul / plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare al acestuia, procedura de transmitere, precum și termenele de transmitere și data / datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal, în forma publicată la 16 septembrie 2021.

Tax & Legal Newsletter Sepetmbrie 2021
Persoană de contact