Modificări aduse Codului fiscal

1. octombrie 2021 | Reading Time: 3 Min

Impozit pe profit 

 • S-au introdus clarificări privind începerea perioadei impozabile pentru contribuabilii persoane juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 • S-au completat regulile pentru aplicabilitatea Directivei europene privind regimul fiscal aplicabil societăților-mamă și filialelor acestora. Mai exact, prevederile se aplică în cazul în care societatea mamă / filiala plătește impozit pe profit în România sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, potrivit legislației naționale.
 • Începând cu 1 ianuarie 2022, se modifică limita de deductibilitate pentru ajustările pentru deprecierea creanțelor de la 30% la 50%.
 • Impozitul pe dividende aferent sumelor distribuite, dar care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea lor (anterior se avea în vedere anul în care s-au aprobat situațiile financiare anuale), se va declara și plăti până la 25 ianuarie a anului următor.
 • În cazul contribuabililor care se supun regimului de impozit pe profit cu plăți anticipate și care aplică facilitățile fiscale prevăzute la art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 (privind menținerea / creșterea capitalurilor proprii), plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal se va efectua prin aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei. Prevederile se aplică începând cu primul trimestru al anului fiscal 2022.

Impozit pe venit

 • Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole și veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală) pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, sub anumite condiții.
 • Impozitul pe dividende se declară și se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor distribuirii, pentru situația în care dividendele au fost distribuite dar nu au fost plătite până la finele anului în care s-a aprobat distribuirea acestora (anterior se avea în vedere anul în care s-au aprobat situațiile financiare anuale).
 • Începând cu veniturile aferente lunii septembrie, angajatorul, rezident fiscal român sau nerezident, care intră sub incidența legislației europene în domeniul securității sociale, poate opta pentru calculul, reținerea și plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii pentru persoanele fizice care obțin venituri de natură salarială de la terți, persoane nerezidente. 

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

 • În cazul dividendelor distribuite către nerezidenți, care nu au fost plătite până la finele anului în care a avut loc aprobarea acestora (anterior se avea în vedere anul în care s-au aprobat situațiile financiare anuale), impozitul pe dividende se declară, reține și plătește până la 25 ianuarie a anului următor.
 • S-au adus completări privind transpunerea Directivei europene privind regimul fiscal aplicabil societăților mamă și filialelor acestora, prin introducerea scutirii de impozit a dividendelor în cazul în care ambele societăți plătesc impozit pe profit sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit.
 • S-a extins aplicabilitatea scutirii de impozit pentru dividendele plătite către persoane juridice rezidente într-un stat membru al Spațiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, dacă beneficiarul dividendelor deține la data plății minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române, pe o perioadă de minim un an.
 • Obligația depunerii declarației informative anuale privind reținerea la sursă revine plătitorului de venit cu regim de reținere la sursă (cu excepția plătitorilor de venituri din salarii) și în cazul în care impozitul datorat de către nerezident este suportat de plătitorul de venit.

Taxa pe valoare adăugată

 • A fost introdusă noțiunea de „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”, ca urmare a noilor prevederi implementate la nivel european. Concomitent, s-a actualizat și definiția „vânzărilor de bunuri la distanță”.
 • Persoana impozabilă nerezidentă stabilită în România printr-un sediu fix trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă optează pentru aplicarea regimului special One-Stop-Shop.

Sursă: Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în forma publicată la 31 august 2021.

Tax & Legal Newsletter Sepetmbrie 2021
Persoană de contact