Modificări ale regulilor pentru eșalonarea la plată

4. mai 2023 | Reading Time: 3 Min

In cursul lunii aprilie, autoritățile au introdus noi modificări și completări cu privire la aplicarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, după cum urmează:

1. Eșalonarea la plată în formă clasică – se modifică condițiile de accesare pentru contribuabili, astfel:

 • Contribuabilii care nu au în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanții pentru acoperirea sumelor eșalonate, nu au posibilitatea de a constitui garanții sau cuantumul garanțiilor care se constituie este mai mic de 50% din obligațiile fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată vor putea beneficia de eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 6 luni.
 • În cazul în care valoarea garanției ce poate fi constituită de contribuabil depășește 50% din valoarea obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirii la plată (însă nu acoperă sumele eșalonate, dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eșalonate), debitorul poate beneficia de o eșalonare pe o perioadă de 5 ani.
 • Pentru situațiile de mai sus, penalitățile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată și se includ în eșalonare.
 • În plus, se elimină plafoanele obligațiilor fiscale restante care pot beneficia de eșalonare la plată și până la care nu exista obligația constituirii de garanții.
 • Accizele se elimină din lista obligațiilor fiscale pentru care se poate aplica acest tip de eșalonare la plată. Drept urmare, contribuabilii trebuie să achite în termen de 30 de zile de la momentul comunicării deciziei de eșalonare la plată obligațiile fiscale reprezentând accize, restante la acea dată (având în vedere că acestea nu sunt incluse în sfera de aplicare a eșalonării).
 • Numărul cererilor de modificare/menținere a eșalonării la plată (a cărei valabilitate a fost pierdută) ce pot fi depuse de contribuabili se reduce de la două la una singură într-un an calendaristic.
 • Prin excepție, în situația în care debitorul obține pe perioada de înlesnire o suspendare a executării actului administrativ fiscal pentru creanțele ce fac obiectul eșalonării, sau actul administrativ fiscal se desființează sau se anulează pe perioada de valabilitate a eșalonării, acesta poate depune cererea de modificare a deciziei de eșalonare la plată ori de câte ori este necesar.

2. Eșalonarea simplificată: 

 • Obligațiile fiscale reprezentând accize, impozite, contribuții sociale obligatorii cu reținere la sursă și taxe aferente activităților din sfera jocurilor de noroc sunt eliminate din sfera de aplicare a eșalonării simplificate.
 • Noile prevederi aduc completări condițiilor de aplicare a eșalonării simplificate. Astfel,  ca urmare a restrângerii obligațiilor fiscale din sfera de aplicare a eșalonării, debitorul trebuie să achite: (i) în termen de 30 de zile de la momentul comunicării deciziei de eșalonare la plată accizele și taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc, nestinse până la acea dată; (ii) în  termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de eșalonare la plată, impozitele și contribuțiile fiscale obligatorii restante la acel moment.
 • Debitorul poate solicita menținerea eșalonării a cărei valabilitate a fost pierdută o singură dată. Modificarea se aplică cererilor depuse după 6 aprilie 2023.
 • Dobânda aplicată pentru fiecare zi de întârziere în cazul obligațiilor fiscale eșalonate se dublează, ajungând la 0,2% (inclusiv pentru eșalonările desfășurate în prezent).

Sursa: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 20/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

Tax & Legal Newsletter Aprilie 2023
Persoană de contact