Modificări semnificative ale Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală

23. decembrie 2020 | Reading Time: 5 Min

1. CODUL FISCAL

1.1. Aspecte generale

• Au fost modificate următoarele definiții: locul conducerii efective, persoane afiliate, rezident, titlu de participare.

• Se introduce un nou articol referitor la locul conducerii efective al unei persoane juridice străine. Astfel, se detaliază (i) modul în care se stabilește rezidența fiscală a unei persoane juridice străine și (ii) obligațiile fiscale pe care le are aceasta.

1.2. Impozit pe profit

• Scutirea de impozit aferentă profitului reinvestit se acordă în limita impozitului pe profit calculat cumulat, de la începutul anului fiscal. Facilitatea nu se aplică pentru achiziționarea caselor de marcat pentru care s-a beneficiat de credit fiscal.

• Cheltuielile generate de tranzacții desfășurate cu persoane rezidente într-un stat înscris pe Lista jurisdicțiilor necooperante sunt nedeductibile.

• Cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni sunt nedeductibile și reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective (se elimină condiția privind impozitarea la nivelul salariatului).

• Cheltuielile privind amortizarea caselor de marcat pentru care se obține credit fiscal sunt nedeductibile.

• Ajustări pentru deprecierea creanțelor: se elimină limita de deductibilitate de 30%.

• Se extinde aria contribuabililor care pot prelua pierderi fiscale în cadrul operațiunilor de reorganizare.

• Se introduc consolidarea din perspectiva impozitului pe profit și conceptul de grup fiscal.

Sistemul de consolidare fiscală se menține 5 ani și fiecare membru al grupului are obligația de a calcula periodic rezultatul fiscal, urmând ca rezultatul fiscal al grupului să fie determinat prin însumarea rezultatelor tuturor membrilor.

Pierderile fiscale înregistrate de un membru înainte de aplicarea sistemului de consolidare se recuperează doar de acel membru.

Dosarul prețurilor de transfer trebuie întocmit de fiecare membru al grupului, inclusiv pentru tranzacțiile desfășurate cu ceilalți membri ai grupului.

1.3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

• Dividendele primite de la persoane juridice române reprezintă venituri neimpozabile.

1.4. Impozitarea persoanelor fizice

• Contravaloarea serviciilor turistice și / sau de tratament sunt neimpozabile în limita câștigului salarial mediu brut.

• Nu sunt impozabile avantajele în natură ce constau în utilizarea în scop personal a autovehiculelor care nu sunt folosite exclusiv în scopul desfășurării activității economice de către persoane juridice care aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități.

• Nu sunt impozabile sumele acordate angajaților (în limita unui plafon de 400 lei), pentru susținerea cheltuielilor în cazul telemuncii.

• Veniturile din cedarea folosinței bunurilor: pentru contractele în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină în baza cursului de schimb mediu anual publicat de BNR. Venitul net anual se determină ținând cont de cursul de schimb din ziua precedentă celei în care se depune declarația unică.

• Facilitatea privind reducerea contribuției de asigurări sociale / exceptarea de la plata contribuției de asigurări de sănătate din domeniul construcțiilor se aplică indiferent de raportul juridic generator de venituri.

• Noul termen de depunere a declarației unice este 25 mai.

1.5. Impozitul cu reținere la sursă pe veniturile nerezidenților

• Se reduce cota de impozit la 10% pentru anumite venituri (e.g. dobânzi, redevențe etc.) obținute de persoane fizice rezidente în UE / într-un stat cu care România a încheiat o convenție de evitare a dublei impuneri.

• Noul termen de depunere a declarației anuale informative este ultima zi a lunii februarie.

1.6. Taxa pe valoarea adăugată

• Plafonul cifrei de afaceri pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare s-a majorat la 4,5 milioane lei.

• Se poate ajusta TVA pentru creanțele neîncasate de la persoane fizice, în anumite condiții.

• Se poate deduce TVA aferentă achizițiilor de alcool și tutun efectuate în scop de reclamă sau de marketing.

• Se permite deducerea TVA pentru facturile de achiziție primite cu întârziere, cu respectarea termenului de prescripție, inclusiv în cazul anulării rezervei verificării ulterioare ca urmare a inspecției fiscale. De asemenea, în cazul în care furnizorul emite facturi de corecție din proprie inițiativă se poate deduce TVA, chiar dacă termenul de prescripție a expirat.

1.7. Taxe locale

• Fundațiile turbinelor eoliene sunt supuse impozitului pe clădiri.

• Reevaluarea clădirilor deținute de persoanele juridice se va efectua la intervale de 5 ani.

Sursă: Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

2. CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

• Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România poate comunica cu organele fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, fără a mai avea obligația de a desemna un împuternicit cu domiciliul fiscal în România în vederea depunerii declarațiilor fiscale.

• Se introduc noi situații în care actul administrativ fiscal se consideră nul, ca de exemplu atunci când organul fiscal nu prezintă argumentele pentru care nu ia în considerare opinia prealabilă sau soluția adoptată anterior de alt organ fiscal sau de instanța de judecată.

• Contribuabilul poate prelungi sau modifica, pentru motive justificate, un termen prevăzut de legislația fiscală care vizează îndeplinirea anumitor obligații (prin ordin al ministrului finanțelor publice).

• Codul de identificare fiscală poate fi utilizat de contribuabili și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente perioadelor anterioare datei de înregistrare fiscală.

• Se aduc clarificări cu privire la activitățile care nu generează sedii secundare.

• În cazul în care inspecția fiscală a început și intervine încetarea persoanei juridice sau decesului persoanei fizice, inspecția fiscală continuă cu succesorii persoanei respective (dacă aceștia există); altfel, inspecția fiscală încetează.

• Contribuabilul are dreptul de a fi informat cu privire la orice alt mijloc de probă obținut de organul fiscal, ca urmare a acțiunilor ce au constituit cauze de suspendare a inspecției fiscale.

• Contribuabilul poate contesta decizia organului fiscal de a suspenda inspecția fiscală.

• Contribuabilul are posibilitatea de a cere organului de inspecție fiscală reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă (dacă sunt îndeplinite anumite condiții).

Sursă: Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Tax Flash 23 decembrie 2020
Persoană de contact