Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor

2. aprilie 2021 | Reading Time: 5 Min

În data de 09.03.2021 a intrat în vigoare Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (denumite în continuare ”Normele”) prin care au fost abrogate normele de aplicare existente, principalele modificări vizând:

I. Entitățile raportoare

Au fost incluse în categoria entităților raportoare și următoarele categorii:

– evaluatorii autorizați înregistrați la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, consultanții fiscali înregistrați la Camera Consultanților Fiscali, entități care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală (prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege). Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile de la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022;
– agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult, inclusiv entitățile care desfășoară efectiv activitățile de la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege conform codurilor CAEN 6831 și CAEN 4110 – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;
– furnizorii de portofele digitale, autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;- furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
– profesiile liberale atunci când furnizează servicii pentru societăți sau fiducii;
– persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult (art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege). Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile de la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 și CAEN 9003;
– persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult (art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege). Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile de la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege.

II. Auditul intern

Conform noilor dispoziții din norme, entitățile reglementate au obligația de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării eficienței și modalităților concrete de aplicare a politicilor, normelor, procedurilor și mecanismelor, atunci când, în ultimul exercițiu financiar încheiat, depășesc cel puțin două dintre următoarele criterii:

a) total active: 16.000.000 lei;
b) total cifră de afaceri netă: 32.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariați: 50.

III. Persoana desemnată

A fost eliminată obligația de transmitere a informațiilor referitoare la datele de identificare ale persoanei desemnate către Oficiu, toate aceste informații privind numirea și atribuțiile persoanei desemnate se vor păstra doar în evidențele societății.

Entitățile raportoare au obligația de a crea mecanisme de protejare a persoanelor desemnate, precum și proceduri corespunzătoare privind raportarea încălcărilor de orice natură ale reglementărilor legale în domeniu de către angajați și persoanele aflate într-o poziție similară, printr-un canal specific, independent și anonim. Aceste mecanismele trebuie să includă, după caz, cel puțin:

a) o protecție corespunzătoare a angajaților sau a persoanelor aflate într-o poziție similară în cadrul entităților reglementate, care raportează încălcări de orice natură ale Legii 129/2019;
b) protecția adecvată a persoanelor desemnate/ ofițerilor de conformitate;
c) protecția datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea de orice natură a Legii, precum și ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679;
d) norme clare care să asigure faptul că este garantată confidențialitatea în toate cazurile în ceea ce privește identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale Legii 129/2019, comise în cadrul entității reglementate, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.

De asemenea, entitățile reglementate au obligația să asigure protecția din punct de vedere juridic a angajaților și a reprezentanților lor care raportează, fie la nivel intern, fie către Oficiu, suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, fată de expunerea la amenințări, la represalii sau la acțiuni ostile, în special la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă, inclusiv să asigure confidențialitatea cu privire la identitatea acestora.

IV. Controlul Oficiului

Normele introduc o noutate cu privire la posibilitatea entităților reglementate ca, după primirea notificării, înainte de începerea controlului, aceasta poate solicita în scris Oficiului, letric sau electronic, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a controlului.

Motivele justificate sunt: lipsa reprezentantului legal/împuternicitului entității controlate, în cazuri temeinic justificate de sănătate sau situații deosebite familiale, deces, căsătorie etc.

Totodată, normele prevăd că orice modalități de împiedicare cu intenție a realizării controlului constituie contravenția de obstrucționare a activității de control și, fără a fi limitative, pot consta în:
a) îngrădirea sub orice formă a desfășurării controlului la data, ora și sediul menționate în notificarea prealabilă;
b) împiedicarea accesului personalului cu atribuții de control al Oficiului în sediul entității;
c) nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date și informații eronate personalului cu atribuții de control al Oficiului;
d) absența unui reprezentant legal/împuternicit al entității la inițierea/închiderea controlului.

Sursă: Ordinul 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; Norma din 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicate în Monitorul Oficial cu numărul 240 din data de 9 martie 2021

Tax & Legal Newsletter Martie 2021
Persoană de contact