POC 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

 1. Obiectiv specific

 • Sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri
 • Se vor sprijini proiecte dezvoltate pentru unul din domeniile:
  • IoT, smart city / village / agriculture, etc.
  • Cyber security
  • Big data
  • Inteligență artificială / blockchain / virtual reality (VR) / Augmented Reality (AR)
  • Tranzacții electronice
  • E-guvernare / e-administrație / e-sănătate / e-educație
  • Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială
 1. Actiuni sprijinite

Se vor finanța atât produse / servicii / aplicații inovative care susțin activitatea internă a solicitantului  cât si produse / servicii / aplicații realizate pentru alte entitati (in conformitate cu specificului  activitatii acestora) in scopul eficientizarii  si optimizarii activitatii utilizand mijloace specifice  TIC (demonstrand astfel integrarea in diverse sectoare de activitate).

Tip de ajutor de stat Cheltuieli eligibile
Ajutor regional Cheltuielile cu investiții în active corporale și necorporale:

Ø  achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;

Ø  amenajarea data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării), dacă clădirea în care se face investiția îndeplinește următoarele condiții la data depunerii cererii de finanțare:

o    este disponibilă pentru investiții (este liberă de orice sarcini, în sensul că nu este afectată de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului);

o    nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;

o    nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun;

Ø  achiziționarea aplicațiilor software / licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website / portal și achiziționarea numelui de domeniu, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul)

Ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare – dacă partea din proiect care

beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală:

Ø  cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;

Ø  cheltuieli cu instrumente și echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;

Ø  cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe (subscripții, abonamente, resurse de procesare, stocare și telecomunicații aferente serviciilor de IT &C ), în condiții de concurență deplină;

Ø  cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile și ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului

Ajutor pentru proiecte de inovare ale IMM-urilor Ø  cheltuielile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului;

Ø  cheltuieli pentru servicii de consultanta în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării

Ajutor pentru investiții in proiecte de inovare de proces și organizaționale Ø  cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului;

Ø  cheltuielile pentru instrumente, echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări;

Ø  cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină;

Ø  cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor și ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului

Ajutor de minimis Ø  Cheltuieli de informare si publicitate obligatorii pentru proiect

Ø  Cheltuieli cu auditarea proiectului

Ø  Servicii de consultanță pentru:

o    elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare

o    managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)

o    Cheltuieli pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii

o    Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale

Ø  Cheltuieli pentru instruire / formare profesională specifică:

o    Cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este destinat aplicația / produsul / serviciul software dezvoltat

o    Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanța aplicației / produsului / serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului

Ø  Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect):

o    Cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanțării

o    Cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurnă, cazare, transport)

o    Cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului

o    Birotică – pentru echipa de management

o    Achiziția de echipamente TIC – numai pentru echipa de management

 1. Beneficiari eligibili

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 • Consorții formate din:
  • Entitatile definite mai sus( oricare dintre cele doua)

și

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România
 1. Asistenta nerambursabila acordata

Valoarea ajutorului financiar acordat trebuie să se încadreze între 1 – 5 mil. EUR.

Suplimentar, se poate acorda ajutor de minimis cu o valoare de până la 200.000 Euro / întrepridere, cu condiția ca acest ajutor să nu depășească 20% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 1. Intensitatea ajutorului de stat regional

Tip de ajutor de stat Regiunea Firmă micro sau mică Firmă mijlocie
Ajutor regional pentru investiții Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia 70% 60%
Regiunea Vest și județul Ilfov 55% 45%
București 30% 20%
Ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare: Toate regiunile
–  Dezvoltare experimentala 60% 50%
–  Cercetare industrială 80% 75%
Ajutor pentru proiecte de inovare ale IMM-urilor Toate regiunile 50%
Ajutor pentru investiții in proiecte de inovare de proces și organizaționale Toate regiunile 50%
Ajutor de minimis Toate regiunile 100%
 1. Conditii de eligibilitate

 • Solicitantul este IMM înființat cel mai târziu în anul 2019, care își desfășoară activitatea într-unul din domeniile eligibile
 • Solicitantul a obținut profit din exploatare în ultimul exercițiu financiar încheiat.
 • Solicitantul nu înregistrează obligații bugetare nete mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni la bugetul național sau mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru la bugetele locale
 • Solicitantului nu a mai beneficiar de sprijin financiar din surse publice în prezent sau în ultimii 5 ani pentru aceleași activităși în cadrul unor proiecte similare
 • Solicitantul nu a mai obținut finanțare pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii.
 • Solicitantul nu este întreprindere în dificultate
 • Solicitantul nu este în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația națională
 • Asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile și a celor conexe. In etapa de contractare se va face dovada asigurării cofinanțării prin prezentarea unui extras de cont sau linie / contract de credit emise de bancă / instituție financiar bancară / nebancară).
 • Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităţilor europene;
 • Reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
 • Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte
 • Nu există ordine de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale neexecutate împotriva aplicantului
 • Pentru aplicanții care fac parte dintr-un cluster TIC, fac dovada apartenenței la un cluster centrat pe domeniul TIC
 • Solicitantul se va angaja să asigure obligatoriu mentenanța pentru produsul/ serviciul/aplicația dezvoltate și implementate, inclusiv funcționarea permanentă a acestora în perioada de post implementare (36 de luni după finalizarea proiectului), cu excepția perioadelor de mentenanță planificate.
 • Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 luni.
 • Proiectul respectă principiul neutralității tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluție tehnologică, hardware sau software) și oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare
 • Există condiții specifice de îndeplinit în funcție de tipul de ajutor de stat solicitat:
  • Pentru ajutoare regionale:
   • Investiția trebuie să reprezinte o investiție inițială[1]
   • Investiția trebuie mentinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor
   • Eligibilitatea activelor necorporale este supusă unor condiții specifice.
   • Solicitantul confirmă că în cei 2 ani anteriori cererii de ajutor nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției finanțate.
  • Pentru ajutoare pentru cercetare dezvoltare:
   • Se poate acorda un bonus de 15% la rata de finanțare în cazul în care rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, publicări sau prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.
  • Pentru ajutoare pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării
   • Se poate majora rata de finanțare a investiției până la 100% din costurile eligibile cu condiția ca serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 200.000 Eur per întreprindere pe durata oricărei perioade de 3 ani.
 1. Domenii de activitate (CAEN eligibile):

 • 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 – Fabricarea altor componente electronice
 • 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 – Activități de consultantță în tehnologia informației
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul)
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 7211 – Cercetare – dezvoltare în biotehnologie
 • 7219 – Cercetare – dezvoltare în științe naturale și inginerie

[1] demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.