Reguli noi în relația cu Registrul Comerțului

3. august 2021 | Reading Time: 2 Min

În data de 23 iulie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului (”Legea nr. 206/2021”) care aduce o serie de modificări și completări reglementărilor existente, printre care:

  1. se prelungește menținerea următoarelor măsuri pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia:
  • activitatea oficiului registrului comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii;
  • declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerțului;
  • specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerțului.

2. au fost abrogate următoarele dispoziții din Legea societăților nr. 31/1990:

  • eliminarea obligației oficiului registrului comerțului de a transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social, după înregistrarea în registrul comerțului. Trebuie avut în vedere faptul că nu dispare obligația depunerii la oficiul registrului comerțului a dovezii deținerii cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu social.
  • eliminarea temeiul legal al cheltuielii pentru informațiile privind calitatea de asociat unic și îndeplinirea condițiilor privind sediul social.

3. se modifică art. 172 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, astfel:

  • în vederea efectuării controlului de către autoritățile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, oficiul registrului comerțului transmite acestora, pe cale electronică, informații din declarațiile-tip pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți, și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului.

Sursă: Legea 206/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 715 din data de 20 iulie 2021.

Legal Newsletter iulie 2021
Persoană de contact