Schema de ajutor de Stat pentru susținerea activității IMM-urilor IMM INVEST, în contextul COVID-19

8. aprilie 2020 | Reading Time: 5 Min

1. DOMENIUL DE APLICARE

Schema de ajutor de Stat publicată în data de 4 aprilie stabileste ca IMM-urile pot beneficia de ajutor de stat daca îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, criteriile de eligibilitate:

 • nu se află în dificultate, în sensul prevederilor legale la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;
 • depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a OUG nr. 42/2020 până la 31 decembrie 2020;
 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/ sau instituția de credit parteneră;
 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restante, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidențelor de Plăți;
 • nu s-a deschis procedura insolvenței împotriva lor;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
 • prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/ sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțată;
 • sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;
 • nu înregistrează obligații fiscale restante, iar în cazul în care înregistrează, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/ linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului.

2. FORMA AJUTORULUI

Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 40.000 de beneficiari sub două forme de ajutor, și anume ajutor de stat sub forma de garanții pentru împrumuturi și ajutor de stat sub forma de grant.

AJUTORUL DE STAT SUB FORMĂ DE GARANȚII PENTRU ÎMPRMUTURI

În baza schemei de ajutor de stat se acordă garanții de 80% sau 90% din valoarea finanțării, astfel:

a) credite pentru realizarea de investiții și/ sau pentru capital de lucru, garantat de stat în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat;

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei (aprox. 2.070.000 EUR).

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei (aprox. 1.035.000 EUR), iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei (aprox. 2.070.000 EUR).

b) credite pentru finanțarea capitalului de lucru, garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului.

Creditele vor avea valoarea maximă de 500.000 lei (aprox. 103.500 EUR) pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei (aprox. 207. 000 EUR) pentru întreprinderile mici.

Garanțiile pentru cele două categorii de credite de mai sus se acordă în limita uneia dintre următoarele condiții valabile, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
sau
(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv din venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz;
sau
(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100%, iar perioada de subvenționare este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după data de 4 aprilie 2020 (intrarea în vigoare a OUG nr. 42/2020) și până la 31 decembrie 2020.

AJUTOR DE STAT SUB FORMĂ DE GRANT

IMM-urile care au contractat credite/ linii de credit garantate pentru realizarea de investiții și/ sau pentru capital de lucru, beneficiază de un grant în limita a nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro pentru fiecare beneficiar.

În ceea ce privește sectorul agriculturii, pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 100.000 euro în domeniul producției primare de produse agricole.

În cazul in care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.

3. PERIOADA ACORDĂRII FINANȚĂRII

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții, respectiv 36 de luni în cazul creditelor/ liniilor de credit pentru capital de lucru (acestea pot fi prelungite cu maximum 36 de luni).

Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani, iar pentru acestea se percep comisioane de risc.

Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data de 4 aprilie 2020 (data intrării în vigoare a OUG nr. 42/2020) și 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.

Sursa: Ordonanța de Urgență nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 283 din data de 4 aprilie 2020.

COVID-19 Legal Flash nr. 6__08.04.2020
Persoană de contact