ESG & Prețurile de transfer

| Reading Time: 7 Min

Implementarea ESG ia avânt: pandemia COVID-19 le-a readus aminte multor oameni cât de strâns legate între ele sunt sănătatea noastră, ecosistemele, lanțurile de distribuție, limitele planetare. Experții noștri fiscali au sintetizat toate informațiile legate de durabilitate și ESG din punctul de vedere al prețurilor de transfer în articolul următor.

Atât Națiunile Unite cât și Comisia Europeană au adoptat propriile agende (Obiectivele de dezvoltare durabilă și, respectiv, Pactul verde european). Deși ele implică noi cerințe de raportare pentru companii (raportare nefinanciară, noi criterii de creditare, raportare CbCR publică, etc.) și noi cadre legale, pot apărea și noi oportunități, avantaje concurențiale și noi domenii de activitate.

Măsurile și proiectele ESG generează o serie de aspecte legate de prețurile de transfer.

ESG ca focus al managementului

Indiferent de sector și de măsurile ESG pe care le implementează o companie, ESG implică o serie de sarcini de management, mai ales cu privire la raportarea ESG. Noile sarcini de management care pot apărea pentru companii în întreaga organizație, precum și pe parcursul întregului lanț valoric, includ următoarele:

 • Evaluarea impactului riscurilor și oportunităților asociate cu ESG asupra afacerii, strategiei și planificării financiare ale grupului, inclusiv riscurile și oportunitățile legate de climă
 • Evaluarea riscurilor locale legate de climă, precum disponibilitatea apei în zonă, mecanismele regionale de tarifare a carbonului și scenarii ale riscurilor climatice
 • Testul de rezistență general din perspectiva riscurilor climatice majore
 • Definirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale companiei, inclusiv Politica Net Zero
 • Elaborarea unei strategii de adaptare la schimbările climatice permanente, pe termen lung
 • Elaborarea proceselor de identificare și evaluare a amenințărilor cu privire la durabilitate
 • Integrarea proceselor asociate ESG în procesul general de gestionare a riscului
 • Dezvoltarea unor lanțuri de distribuție optimizate climatic (analiza furnizorilor și a categoriilor de cheltuieli), analiza riscurilor cu privire la durata de viață a produselor și identificarea oportunităților oferite de economia circulară
 • Stabilirea indicatorilor utilizați de grup pentru a determina îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare privind durabilitatea sau pentru a evalua riscurile și oportunitățile în conformitate cu strategia și procesul de gestionare a riscului
 • Analiza legăturii dintre riscurile cu privire la  ESG și riscurile de credit pentru grup
 • Elaborarea și implementarea unor politici și procese privind drepturile omului
 • Noi strategii cu privire la forța de muncă, structura locului de muncă („viitorul muncii”), deplasările de afaceri, etc.
 • Revizuirea politicilor sau codurilor de conduită privind buna guvernanță
 • Revizuirea remunerațiilor bazate pe performanță pentru conducerea superioară în raport cu indicatorii-cheie de performanță privind ESG
 • Revizuirea contractelor de distribuție și integrarea unor clauze legate de ESG (depășesc cerințele legale, de ex. munca copiilor, raportarea minereurilor provenite din zone de conflict, etc.)
 • Îndeplinirea obligațiilor de raportare, inclusiv:
  • Întocmirea raportării nefinanciare/raportării privind durabilitatea
  • Informațiile ESG solicitate băncilor conform orientărilor Autorității bancare europene cu privire la monitorizarea împrumuturilor și creditelor
 • Elaborarea unei strategii privind relația cu investitorii cu privire la angajamentele ESG
 • Elaborarea unei strategii de comunicare din punctul de vedere al obiectivelor de dezvoltare privind durabilitatea ca parte din managementul de brand

Implicațiile privind prețurile de transfer

Impactul cerințelor ESG asupra sistemului de prețuri de transfer este multiplu și poate varia considerabil în funcție de măsurile luate în fiecare companie. Câteva exemple de astfel de măsuri sunt prezentate mai jos.

Proiecte de restructurare și lanț de distribuție

În experiența noastră de până acum următoarele măsuri ar trebui avute în vedere în mod special:

Descentralizarea funcțiilor de producție cu scopul de a reduce amprenta de carbon a grupului

Din perspectiva preturilor de transfer trebuie menționat că realocarea funcțiilor de producție rezultată poate necesita acordarea de compensații adecvate. De asemenea, trebuie analizat dacă această descentralizare va conduce la transferul sau o nouă utilizare a activelor necorporale, care de asemenea trebuie remunerate în condiții de deplină concurență.

Fuzionarea sau internalizarea etapelor de producție

În măsura în care se recurge la producție internă pentru a asigura respectarea propriilor criterii ESG ale companiei, anterior numai producătorii contractanți puteau prelua funcții de producție mai extinse cu riscuri mai mari, ceea ce ar putea să necesite o analiză separată a metodei privind prețurile de transfer și a remunerației.

Funcția centrală de gestionare a riscurilor cu privire la ESG pentru lanțul de distribuție

Această funcție poate fi de natură strategică și poate elabora orientări pentru grup, dar poate fi și puternic implicată în procesele operaționale. În orice caz, din perspectiva prețurilor de transfer trebuie realizată o analiză funcțională detaliată. Acest serviciu care poate fi remunerat prin metoda cost-plus sau dacă o altă metodă de preț de transfer ar trebui aplicată în cazul unui impact semnificativ cu privire la crearea de valoare a grupului un grad înalt de integrare cu alte funcții.

O logistică sau gestionare a flotelor eficiente din punctul de vedere al emisiilor CO2

Astfel de servicii sunt prestate de obicei de centre logistice centrale și sunt remunerate prin metoda cost-plus. Cu toate acestea, adaosul aplicat costurilor trebuie analizat individual deoarece astfel de servicii pot avea un impact semnificativ asupra politicii net zero a grupului și nu fac de obicei obiectul facilității OCDE pentru servicii cu valoare adăugată mică cu o marjă de profit fixă de 5%.

Asumarea riscurilor asociate ESG de către unitățile locale

ESG poate afecta și structura costurilor unităților locale. Sunt posibile creșteri salariale la fostele „locații cu cost scăzut” pentru a respecta nivelul salariului minim sau investiții legate de protecția muncii. Situațiile mai sensibile sunt cele în care aceste adaptări duc la costuri care nu pot fi transferate clienților. În aceste cazuri se pune întrebarea complexă legată stabilirea unității din cadrul grupului care va suporta pierderile rezultate.

Cerințele ESG pot conduce la asumarea de mai multe riscuri de către unitățile locale. Distribuția riscurilor în analiza prețurilor de transfer trebuie descrisă în detaliu conform cadrului pe bază pe șase nivele al OCDE. Această analiză poate conduce la o schimbare necesară în anumite situații, de exemplu în ceea ce privește alegerea celei mai potrivite metode (ex. împărțirea profiturilor în loc de cost-plus).

Costuri aferente ESG și distribuția lor în cadrul grupului

Costurile generate de proiectele ESG în cadrul grupului trebuie suportate de unitățile care suportă riscurile corespunzătoare sau în beneficiul cărora s-au realizat aceste costuri, în conformitate cu Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de OCDE.

 • Managementul centralizat al contractelor cu furnizorii:
  Poate fi nevoie de centralizare pentru a asigura că se respectă în contracte criteriile ESG ale grupului și că furnizorii pun la dispoziție toate informațiile solicitate de grup pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare. Din perspectiva prețurilor de transfer este necesar să se ia în considerare dacă și ce tarif se va percepe pentru o astfel de funcție în cadrul grupului.
 • Costuri legate de raportarea privind ESG și branding:
  Costurile care pot apărea în legătură cu ESG includ întocmirea raportării nefinanciare, pregătirea unor informații detaliate cu privire la ESG și alte activități de comunicare. Este important de menționat că astfel de costuri pot fi transferate numai membrilor grupului conform principiului deplinei concurențe dacă este îndeplinit testul beneficiilor și nu este implicată niciun fel de așa-numita activitate proprie acționariatului.
  Conform Liniilor directoare OCDE privind prețurile de transfer, activitățile proprii acționariatului includ:

  • Costuri legate de structura juridică a societății-mamă înseși
  • Costuri legate de obligațiile de raportare ale societății-mamă
  • Costuri legate de strângerea de fonduri pentru preluarea participațiilor sale
  • Costul relațiilor cu investitorii ale societății-mamă
  • Costuri asociate cu respectarea de către societatea-mamă a legislației fiscale relevante
  • Costuri legate de guvernanța corporativă a întreprinderii multinaționale în ansamblu

În orice caz, este utilă o analiză detaliată a prețurilor de transfer.

CONCLUZIE

Nu în ultimul rând datorită Pactului verde al UE, ESG și diferite obiective privind durabilitatea au devenit puncte centrale pe agenda companiilor, investitorilor și a instituțiilor publice. Cerințele adresate companiilor și măsurile luate de companii afectează modelele de afaceri și organizaționale în numeroase feluri.

Aceasta  înseamnă că grupurile active la nivel internațional trebuie de asemenea să ia în considerare posibile implicații la nivelul prețurilor de transfer. Analiza detaliată și descrierea precisă ale posibilei noi funcții, ale profilului riscurilor și activelor în cazul modificărilor în lanțul de distribuție, ale noilor funcții legate de ESG și ale transferului costurilor proiectelor ESG sunt în orice caz utile în contextul gestionării riscurilor fiscale.

Contactați-i pe experții noștri dacă aveți întrebări despre ESG și durabilitate și despre implicațiile prețurilor de transfer.

Persoană de contact