ESRS E1: Schimbările climatice

| Reading Time: 8 Min

Standardul ESRS E1 este unul dintre cele cinci standarde specifice de mediu ale Standardelor europene de raportare privind durabilitatea. Acestea din urmă au fost elaborate de EFRAG și se aplică conform CSRD. Acest articol se bazează pe proiectul final în limba engleză al standardului ESRS E1.

Standardul ESRS E1 descrie informațiile pe care trebuie să le prezinte compania cu privire la impactul ei din punctul de vedere al schimbărilor climatice. Se vor include impacturile pozitive și negative, prezente sau potențiale. De asemenea, compania va prezenta eforturile sale trecute, prezente și viitoare de atenuare a schimbărilor climatice conform Acordului de la Paris (sau a unei variante actualizate a unui acord internațional cu privire la schimbările climatice) și de limitare a încălzirii globale la 1.5°C. Compania va indica strategiile prevăzute pentru a-și adapta modelele de afaceri la tranziția către o economie durabilă și cum vor contribui acestea la limitarea încălzirii globale la 1.5°C. Se vor menționa și riscurile și oportunitățile care derivă din impactul companiei și dependența de schimbările climatice, precum și efectele financiare asupra companiei.  Cerințele juridice din partea UE luate în considerare în cadrul acestui standard includ Regulamentul privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation) și Regulamentul UE privind taxonomia.

Interacțiuni cu alte standarde ESRS

Cerințele de raportare cu privire la poluare (ESRS E2) se referă la acele emisii atmosferice care nu sunt gaze cu efect de seră dar care sunt totuși asociate cu schimbările climatice. Ele includ substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS) sau oxizii de azot (NOX).

ESRS S1-S4 se referă la impacturile pe care tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon le poate avea asupra oamenilor.

Standardul E1 trebuie corelat cu ESRS 1 Cerințe generale și ESRS 2 Raportări generale.

Cerințele de raportare conform ESRS E1

Standardul E1 conține nouă cerințe de raportare cu privire la mediu (de la E1-1 la E1-9) și trei cerințe din ESRS 2 (GOV-3, SBM-3 și IRO-1). Acestea sunt enumerate în Tabelul 1 pentru o imagine de ansamblu și apoi descrise pe scurt în subsecțiunile următoare.

1 Cerințe de raportare ESRS 2 GOV-3 Integrarea performanței asociate cu durabilitatea în sistemele de stimulente
2 Cerința de raportare E1-1 Plan de tranziție pentru atenuarea schimbărilor climatice
3 Cerința de raportare ESRS 2 SBM-3 Impacturi, riscuri și oportunități semnificative și interacțiunea lor cu strategia și modelul (modelele) de afaceri
4 Cerința de raportare ESRS 2- IRO-1 Descrierea proceselor pentru a identifica și evalua impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative legate de climă
5 Cerința de raportare E1-2 Politici legate de atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
6 Cerința de raportare E1-3 Acțiuni și resurse legate de politicile privind schimbările climatice
7 Cerința de raportare E1-4 Ținte legate de atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
8 Cerința de raportare E1-5 Consumul și mixul energetic
9 Cerința de raportare E1-6 Emisii GES brute de Categorie 1, 2, 3 și totale  
10 Cerința de raportare E1-7 Absorbția GES și proiectele de atenuare GES finanțate prin credite de carbon
11 Cerința de raportare E1-8 Tarifarea internă a carbonului
12 Cerința de raportare E1-9 Posibile efecte financiare care rezultă din riscuri fizice și de tranziție semnificative și posibile oportunități legate de climă

1. Cerința de raportare ESRS 2 GOV-3 – Integrarea performanței asociate cu durabilitatea în sistemele de stimulente

Conform cerinței ESRS 2 GOV-3, întreprinderea va raporta dacă performanța membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere a fost evaluată luând în considerare țintele de reducere a emisiilor GES care trebuie comunicate în cadrul E1-4.

2. Cerința de raportare  E1-1 – Plan de tranziție pentru atenuarea schimbărilor climatice

Compania va comunica planul său de tranziție pentru atenuarea schimbărilor climatice conform acestei cerințe de raportare. Se vor descrie eforturile depuse deja de companie și ce planuri are în viitor. Se va face cunoscut și progresul înregistrat în acest sens. În cazul în care compania nu are un plan de tranziție va trebui să explice dacă și când îl va elabora.

3. Cerința de raportare ESRS 2 SBM-3 – Impacturi, riscuri și oportunități semnificative și interacțiunea lor cu strategia și modelul (modelele) de afaceri

Raportarea va descrie gradul de reziliență a strategiei și a modelului (modelelor) de afaceri ale companiei cu privire la schimbările climatice. Se vor documenta cadrul și metoda analizei privind reziliența, precum și analiza scenariilor posibile conform cerinței de raportare ESRS 2- IRO-1 descrise mai jos. Trebuie comunicat rezultatul ambelor analize.

4. Cerința de raportare privind ESRS 2 IRO-1 – Descrierea proceselor pentru a identifica și evalua impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative legate de climă

Documentarea proceselor pentru identificarea și evaluarea impacturilor, riscurilor și oportunităților semnificative legate de climă trebuie să conțină următoarele:

  1. Descrierea impacturilor schimbărilor climatice (mai ales ale emisiilor GES produse de companie).
  2. Identificarea și evaluarea riscurilor fizice legate de climă pe întreg parcursul lanțului valoric.
  3. Riscurile și oportunitățile legate de climă în procesul de tranziție.

Pentru toate cele trei aspecte se va explica în ce măsură s-au folosit analize de scenarii posibile legate de climă.

5. Cerința de raportare E1-2 – Politici legate de atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Conform acestei cerințe de raportare, compania raportoare trebuie să comunice strategiile cu privire la impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative asociate cu atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Informarea va conține politicile companiei cu privire la atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, eficiența energetică, utilizarea energiei regenerabile și alte aspecte.

6. Cerința de raportare E1-3 – Acțiuni și resurse legate de politicile privind schimbările climatice

Compania va comunica planurile sale acțiune pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și resursele alocate pentru implementarea lor. Scopul este acela de a face cunoscute acțiunilor majore întreprinse sau prevăzute de companie pentru a atinge țintele și obiectivele cu privire la politicile climatice. Descrierea măsurilor și a resurselor trebuie să respecte cerințele cuprinse în ESRS 2 DC-A (Măsuri și resurse cu privire la aspecte semnificative legate de durabilitate). Se va include o descriere a economiilor realizate sau care se vor realiza cu privire la emisiile GES. De asemenea, sumele semnificative de CapEx și OpEx necesare pentru implementarea măsurilor trebuie corelate cu diferiți indici de cuantificare, inclusiv indicatorii KPI din Regulamentul privind taxonomia.

7. Cerința de raportare E1-4 – Ținte legate de atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Conform acestei cerințe de raportare, compania își va face cunoscute țintele cu privire la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. În acest sens se vor prezenta principalele impacturi, riscuri și oportunități legate de climă. Pentru documentarea conform E1-4 se vor aplica cerințele conținute în ESRS 2 DC-T. De asemenea, se va preciza în ce unități și în ce domeniu de aplicare (Categoria 1, 2, 3) se vor măsura țintele. Se vor furniza informații precise cu privire la țintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (valori de referință și comparative pe ani, baza științifică, etc.)

8. Cerința de raportare E1-5 – Consumul și mixul energetic

Conform E1-5, compania va furniza informații cu privire la consumul și mixul său energetic. Consumul total de energie al întreprinderii se va defalca în surse neregenerabile și surse regenerabile (de ex.: consum de combustibil din cărbune și produse carbonifere sau consum de electricitate achiziționată sau obținută, căldură, abur și aer rece din surse regenerabile). În cazul în care compania produce energie, această producție de energie trebuie de asemenea consemnată separat ca regenerabilă și neregenerabilă.

9. Cerința de raportare E1-6 – Emisii GES brute de Categorie 1, 2, 3 și totale   

Conform E1-6, întreprinderea își va comunica volumul brut total de emisii de gaze cu efect de seră clasificate în Categoria 1, 2 și 3. Se vor lua în calcul emisiile rezultate din operațiunile și lanțul valoric ale companiei. Emisiile din Categoria 1 sunt definite ca provenind din surse deținute sau controlate de întreprindere. Categoria 2 include emisiile indirecte rezultate din energia achiziționată. De exemplu, compania consumă electricitate, dar emisiile au loc în afara companiei, acolo unde se generează electricitatea. Emisiile din Categoria 3 reprezintă de obicei cea mai mare parte din emisii și sunt generate în amontele și în avalul lanțului valoric. De exemplu, pot rezulta din producția și procesarea combustibililor din amonte. Nu sunt deținute sau controlate de companie.

10. Cerința de raportare E1-7 – Absorbția GES și proiectele de atenuare GES finanțate prin creditele de carbon

Se va face cunoscut modul în care gazele cu efect de seră sunt absorbite și stocate din activitățile companiei și lanțul valoric din amonte și din aval. În cazul achiziționării creditelor de carbon, trebuie comunicat în ce măsură s-au redus sau absorbit emisiile GES prin intermediul unor proiecte de atenuare a schimbărilor climatice din afara lanțului valoric.  De asemenea, se va face o declarație cu privire la credibilitatea și integritatea creditelor de carbon. În cazul publicării unei strategii de emisii net zero se vor comunica cadrul și metodologiile, precum și modul în care vor fi abordate emisiile GES care nu se pot absorbi din operațiunile și lanțul valoric ale companiei.

11. Cerința de raportare E1-8 – Tarifarea internă a carbonului

Compania raportoare va comunica dacă aplică scheme de tarifare internă a carbonului. Dacă da, se va descrie cum sprijină acestea procesul de luare a deciziilor în companie și cum stimulează implementarea strategiilor și obiectivelor climatice. Se va specifica tipul de schemă de tarifare internă a carbonului și domeniul specific de aplicare (activități, zone geografice, companii, etc.). Se va explica de asemenea de ce sistemul ales a fost considerat relevant și în ce măsură s-au folosit metodologiile științifice în calcularea prețurilor dioxidului de carbon. Compania va comunica și volumele aproximative de emisii GES din Categoriile 1, 2, 3 care fac obiectul acestor scheme, precum și emisiile totale GES.

12. Cerința de raportare E1-9 – Posibile efecte financiare care derivă din riscuri fizice și de tranziție și posibile oportunități legate de climă

Cerința de raportare E1-9 obligă companiile să raporteze posibilele impacturi financiare care derivă din riscurile de tranziție și fizice semnificative, precum și potențialul de a valorifica oportunitățile semnificative legate de climă. Această cerință este destinată să asigure că se înțelege modul în care compania poate beneficia din punct de vedere financiar de pe urma oportunităților climatice. E1-9 trebuie privit ca o completare a raportării conform Regulamentului privind taxonomia.

Persoană de contact