Modificări Codul Muncii

11. noiembrie 2022 | Reading Time: 7 Min

Dorim să vă aducem la cunoștință cele mai recente modificări ale Codului Muncii, introduse prin Legea 283/2022 și în vigoare începând din data de 22 Octombrie 2022.

Noile dispoziții din Codul muncii aduc îmbunătățiri ale măsurilor de protecție acordate angajaților în relația cu angajatorul. În schimb, angajatorul trebuie să acorde mai mare atenție prevederilor din Codul muncii.

Astfel, potrivit prevederilor Legii 283/2022, se aduc următoarele modificări și completări asupra Codului Muncii:

 1. Informarea angajaților asupra elementelor contractului de muncă

Se suplimentează informațiile ce trebuie furnizate salariaților anterior angajării, cu următoarele elemente:

 • în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să își desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum și posibilitatea asigurării sau decontării deplasării de către angajator între locurile de muncă diferite;
 • elementele constitutive ale veniturilor salariale, evidențiate separat, precum și periodicitatea și metoda de plată a salariului;
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și/sau ore/săptămână, condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum și, dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi;
 • durata și condițiile perioadei de probă, dacă există;
 • dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator;
 • suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, precum și acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activității profesionale a acestuia.

Menționăm că obligația de informare a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz. Suplimentar, în funcție de politicile interne, angajatorul poate transmite angajaților și o Informare cu privire la elementele de mai sus, elemente ce vor fi ulterior cuprinse în contractul de muncă sau în actul adițional, după caz.

 1. Noi elemente obligatorii în cuprinsul contractului individual de muncă

Elementele menționate mai sus se vor regăsi și în cuprinsul contractului individual de muncă. În acest sens, modelul – cadru al contractului individual de muncă urmează a fi actualizat prin Ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în conformitate cu aceste noi prevederi.

Totuși, până la publicarea noului model – cadru, recomandăm actualizarea modelului de contract individual de muncă folosit la nivelul companiei, prin introducerea noilor elemente salariale menționate mai sus.

În cazul în care aveți nevoie de asistență noastră pentru actualizarea modelului de contract de muncă utilizat la nivelul companiei, atât la momentul actual, cât și după publicarea modelului-cadru de contract, TPA vă stă la dispoziție cu aceste servicii.

 1. Noi tipuri de concediu / absenta

Legea 283/2022 stabilește dreptul salariaților de a beneficia de noi tipuri de zile libere, astfel:

 1. Absentarea în situații neprevăzute

Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului. Modalitatea de recuperare a perioadei de absență se stabilește de comun acord cu angajatorul.

Absentarea de la locul de muncă în condițiile menționate anterior nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

2. Concediul de îngrijitor

Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul (copii, părinți, soț/soție) și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului.

Durata concediului de îngrijitor nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate, putând fi suplimentată prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă. De asemenea, salariații care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurați, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției, iar perioada concediului constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.

Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin Ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății. Astfel, pentru implementarea acestui nou tip de concediu, rămânem în așteptarea unor instrucțiuni legislative suplimentare.

3. Concediul paternal

Angajatorul are obligația acordării concediului paternal (concediul acordat tatălui copilului nou-născut în condițiile prevăzute de Legea nr. 210/1999) la solicitarea scrisă a salariatului, acordarea acestui drept nefiind condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului.

Pe aceasta cale, reamintim faptul ca prin OUG 117/2022 au fost introduse o serie de modificări privind durata concediului paternal. Astfel, legea prevede ca tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare, concediu ce se poate majora cu 5 zile lucrătoare, in cazul in care tatăl a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultura. Mai mult decât atât, tatăl poate beneficia de aceasta majorare a concediului paternal pentru fiecare copil nou-născut, indiferent când este obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultura.

De asemenea, pe durata efectuării concediului paternal, a concediului de îngrijitor si pe durata absentării de la locul de munca pentru situații neprevăzute, angajatorul nu poate dispune concedierea salariaților.

 1. Alte modificări aduse Codului Muncii prin Legea 283/2022

În plus față de cele de mai sus, prevederile Legii 283/2022 stabilesc următoarele:

 • interzicerea oricărui tratament nefavorabil aplicat salariaților și reprezentanților salariaților ca urmare a solicitării sau exercitării unuia din drepturile acestora. Mai mult decât atât, este interzisă concedierea salariaților pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege;
 • interzicerea stabilirii unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract de muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții;
 • dreptul salariatului de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept;

Până la publicarea unor instrucțiuni legislative în acest sens, recomandăm solicitarea unor declarații pe proprie răspundere din partea angajaților, în ceea ce privește ne-suprapunerea programului de muncă cu cel prestat la alt angajator, dacă este cazul;

 • dreptul salariatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator;
 • posibilitatea angajatorului de a stabili programe individualizate de muncă, ce presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă, pentru toți salariații, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp.
 1. Regulamentul intern

Prezenta lege completează și modifică prevederile referitoare la Regulamentul intern, astfel:

 • prin introducerea unor noi categorii de dispoziții ce vor fi cuprinse în acesta, și anume: reguli referitoare la preaviz și informații cu privire la politica generală de formare a salariaților, dacă există;
 • indirect: prin necesitatea de a include în Regulamentul intern a tuturor modificărilor legislative detaliate mai sus;
 • aducerea la cunoștință: se introduce obligativitatea angajatorului de a aduce la cunoștință fiecărui salariat prevederile regulamentului intern, în prima zi de lucru, precum și de a face dovada îndeplinirii acestei obligații. Aducerea la cunoștință salariaților a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hârtie sau în format electronic, cu condiția ca, în acest din urmă caz, documentul să fie accesibil salariatului și să poată fi stocat și printat de către acesta.
 1. Informarea angajaților cu privire la modificările legislative introduse de Legea 283/2022

Conform prevederilor Legii 283/2022, noile prevederi legislative menționate mai sus se comunică de către angajator la cererea angajaților, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului.

Totuși, lipsa unei astfel de solicitări nu absolvă angajatorul de obligația informării angajaților cu privire la modificările aduse prin prezenta Lege.

În aceste condiții, recomandăm pregătirea unei Note de Informare către toți angajații activi, pentru a notifica modificările legislative relevante. În cazul în care necesitați asistență pentru pregătirea unui astfel de document, TPA este pregătită să vă asiste.

Sursa: Legea nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Flash Codul Muncii Octombrie 2022
Persoană de contact