Noutăți privind Sistemul RO e-Factura

1. iulie 2024 | Reading Time: 3 Min

Ordonanța de Urgență nr. 69/2024 publicată în Monitorul Oficial în 21 iunie 2024 introduce modificări referitoare la sistemul de facturarea electronică.

Actul normativ extinde utilizarea sistemului de facturare electronică și pentru tranzacțiile între operatorii economici, persoane impozabile stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, și consumatorii finali (B2C). Această extindere va fi optională  în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 și obligatorie începând cu 1 ianuarie 2025.  Se definesc tranzacțiile efectuate în relația B2C ca fiind livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către o persoană fizică care se identifică în relația cu furnizorul/ prestatorul prin codul numeric personal.

Pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul operațiunilor de executare silită sau de valorificare a bunurilor mobile și imobile sechestrate în cadrul procesului penal, obligația transmiterii facturii prin sistemul RO e-Factura revine organelor de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, care emit facturi în numele și în contul furnizorilor, persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal. Furnizorii în numele și în contul cărora se emit facturi nu au obligații privind raportarea în RO e-Factura.

În cazul în care beneficiarii nu primesc facturile prin sistemul național RO e-Factura în termenul prevăzut, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii plătite la momentul livrării/prestării, aceștia vor putea notifica organele fiscale competente.

Se clarifică modul de aplicare a sancțiunilor fixe pentru netransmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura și după 1 iulie 2024. Astfel, se poate aplica o singură amendă pentru toate facturile netransmise, indiferent de numărul acestora, al căror termen-limită de transmitere intervine în cursul unei luni calendaristice.

Vor fi exceptate de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura persoanele impozabile care emit facturi pentru operațiuni care nu sunt în sfera de aplicare a TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA, pentru care nu există obligația emiterii unei facturi.

Se reglementează utilizarea opțională a sistemului RO e-Factura  pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de persoanele prevăzute la art. 294 alin (1) lit.) j)-n) din Codul Fiscal (misiunile diplomatice și oficiile consulare, Comunitatea Europeană, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții, NATO, etc.).

Asociațiile și fundațiile, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori, nu au obligația utilizării sistemului național RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025, dar pot opta pentru aplicarea sistemului.

Se introduc 3 noi registre:

  • Registrul RO e-Factura executări silite.
  • Registrul RO e-Factura opțional. În acest registru se pot înscrie până la 30 iunie 2025 persoanele care nu sunt obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura, dar optează să facă acest lucru până la această dată.
  • Registrul RO e-Factura obligatoriu. Acest registru se va organiza începând cu 1 iulie 2025, și va prelua automat înregistrările din RO e-Factura opțional, pentru acei contribuabili care sunt obligați să utilizeze sistemul RO e-Factura după data de 1 iulie 2025.

Sursa: Ordonanța de urgență nr. 69/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale, în forma sa publicată în data de 21 iunie 2024.

Persoană de contact