Noutăți privind Sistemul RO e-Transport și modificări ale legislației fiscale

8. mai 2024 | Reading Time: 4 Min

 1. Noi modificări și completări aduse Sistemului RO e-Transport 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial în data de 30.04.2024, a adus noi modificări și completări Sistemului RO e-Transport (prin modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport).

Astfel, cu referire la transporturile internaționale de bunuri, indiferent de natura bunurilor, sunt adăugate următoarele categorii de utilizatori cu obligații de declarare a transporturilor în Sistemul RO e-Transport (lit. e) – h) ale art. 8^1 din OUG nr. 41/2022):

 • prestatorul de servicii din România, în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;
 • beneficiarul din România, în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în România;
 • clientul din România, în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât şi pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate iniţial;
 • furnizorul din România, în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile expediate din România, cât şi în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

De asemenea, sunt introduse noi excepții de la raportarea în Sistemul RO e-Transport, după cum urmează:

 • transportul produselor accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediţie, potrivit titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale“ din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin utilizarea sistemului de control al mişcărilor cu produse accizabile, denumit EMCS, pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA sau a documentului administrativ electronic simplificat e-DAS;
 • transportul bunurilor de către prestatorii de servicii poştale în colete poştale, definite conform prevederilor art. 2 pct. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt aduse amendamente și cu privire la aplicarea sancțiunilor. Mai precis, sancțiunea complementară a confiscării contravalorii bunurilor prevăzută în cazul nedeclarării informațiilor în RO e-Transport nu se va mai aplica în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum şi în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operaţiunile respective.

 1. Modificări aduse legislației fiscale 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2024 aduce și o serie de modificări și completări legislației fiscale. Astfel:

 • se prevede tratamentul fiscal specific pentru veniturile din reversarea ajustării creanţelor rezultate din operaţiuni legate de capitalul social subscris şi nevărsat, înregistrate ca active financiare potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară aplicabile instituţiilor de credit persoane juridice române constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste venituri vor fi considerate ca fiind neimpozabile la calculul impozitului pe profit;
 • cu privire la impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, organul fiscal local va înștiința anual contribuabilii persoane fizice care dețin clădiri rezidențiale a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 lei. Totodată, se prevede ca termen de plată a impozitului aferent data de 30 septembrie;
 • se includ în sfera de cuprindere a accizelor nearmonizate și produsele cu nicotină, care nu conţin tutun, destinate consumului pe cale orală, prezentate sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinaţie a formelor respective, comercializate în porţii ambalate în pliculeţe, cu încadrarea tarifară NC 2404 91 90. Actul normativ prevede și nivelul accizelor datorate în acest caz.

În 30.04.2024 s-a publicat, de asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 451/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Prin aceasta se abrogă prevederile pct. 69 alin. (7) din cadrul Normelor metodologice date în aplicarea Titlului VII ”Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal. Astfel, nu mai este posibilă deducerea taxei pe valoarea adăugată menționată în facturile emise pe numele salariaților sau administratorilor aflați în deplasare în interesul serviciului, aferente serviciilor de transport și/sau cazare achiziționate pe durata deplasărilor în cauză.

În plus, mai trebuie precizat că prin Hotărârea Guvernului nr. 451/2024 sunt aduse o serie de amendamente Normelor metodologice emise în aplicarea Titlului VIII ”Accize și alte taxe speciale” din Codul fiscal.

Sursă:

* Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

** Hotărârea nr. 451 din 30 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 

Tax Flash mai 2024
Persoană de contact