Propunerile Guvernului privind modificarea și completarea Codului fiscal

14. iulie 2022 | Reading Time: 5 Min

Guvernul României se pregătește să aducă numeroase modificări și completări Codului fiscal. Acestea sunt cuprinse într-un proiect de ordonanță care va ajunge vineri în ședința Guvernului pentru aprobare. Amendamentele și completările vizează mai multe arii fiscale, afectând astfel majoritatea contribuabililor. Prezentăm în cele ce urmează principalele elemente de noutate incluse în acest proiect de act normativ, cu mențiunea că, pentru a fi aplicabile, acestea vor trebui publicate mai întâi în Monitorul Oficial al României. Mai mult, proiectul de ordonanță prevede diferite termene de intrare în vigoare a noilor prevederi (majoritatea începând cu 01.01.2023), motiv pentru care se recomandă o analiză atentă a acestora odată ce forma finală a actului normativ este disponibilă.

 1. Impozitul pe profit
 • Facilitățile privind profitul investit se vor aplica și investițiilor în activele destinate activității de producție și procesare, precum și activelor reprezentând retehnologizare. Activele utilizate în activitatea producție, procesare și activele reprezentând retehnologizare vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.
 • Se majorează impozitul pe dividende de la 5% la 8%.
 • Sunt stabilite condiții specifice pentru plătitorii de dividende, respectiv beneficiarii de dividende, pentru aplicarea unui regim fiscal favorabil veniturilor din dividende.
 1. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor 
 • Se modifică definiția microîntreprinderii – trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții de către microîntreprindere:
  • a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
  • are cel puțin un salariat;
  • a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
  • are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, inclusiv persoana care verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul articol;
  • capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
 • Anumite activități sunt excluse de la aplicarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor.
 • Impozitul pe venitul microîntreprinderilor devine unul opțional.
 • Microîntreprinderile vor putea opta pentru plata impozitului pe profit în anumite condiții.
 • Se va aplica o singură cotă de impozitare pentru microîntreprinderi, cea de 1%.
 • Sunt implementate dispoziții tranzitorii pentru exercitarea opțiunii privind plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
 1. Impozitul pe venit și contribuțiile sociale
 • Sunt aduse modificări facilităților fiscale aplicate în sectorul construcțiilor și sectorul agricol și industria alimentară. Printre altele, se reduce plafonul salarial maxim până la care se aplică facilitățile și se limitează aplicarea acestora la activitatea derulată în baza contractelor individuale de muncă.
 • Norma de venit pentru activitățile independente se reduce de la 100.000 EUR la 25.000 EUR.
 • Se modifică din nou regimul fiscal al indemnizațiilor de delegare/detașare și al prestațiilor suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate.
 • Se introduce un plafon adițional de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat cu privire la anumite beneficii salariale neimpozabile. Se vor include aici, printre altele, prestațiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate, contravaloarea hranei acordate de către angajatori pentru angajații proprii în anumite circumstanțe, contravaloarea chiriei suportate de angajatori și cazarea pusă la dispoziție de angajatori pentru angajații proprii în anumite condiții, contravaloarea serviciilor turistice și de tratament, contribuțiile la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, sumele acordate pentru angajații care desfășoară activități în regim de telemuncă. Prevederi similare se aplică și pentru determinarea bazei de calcul al contribuțiilor sociale.
 • Se introduce un mecanism complex pentru calculul deducerilor personale, fiind adăugată și deducerea personală suplimentară.
 • Se elimină cota forfetară de cheltuieli utilizată la determinarea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Contractele de chirie se vor declara la organul fiscal competent.
 • Se majorează impozitul pe dividende de la 5% la 8%.
 • Sunt aduse o serie de modificări în cazul impozitării veniturilor din jocuri de noroc.
 • Se modifică, de asemenea, modul de impozitare aplicat la transferul dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare.
 • Contribuțiile de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice în baza contractelor individuale de muncă nu pot fi mai mici decât nivelul contribuțiilor calculate la salariul de bază minim brut pe țară. Se vor aplica anumite excepții, spre exemplu în cazul persoanelor fizice care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.
 • Se modifică modul de stabilire a contribuțiilor sociale datorate pentru veniturile din alte activități decât cele salariale. Potrivit unuia dintre amendamente, baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate se va dubla în cazul în care se vor obține venituri mai mari decât nivelul a 24 salarii minime brute pe țară. Practic, în aceste cazuri, conform proiectului de ordonanță, contribuțiile se vor stabili la nivelul a 24 salarii minime brute pe țară.
 1. Taxa pe valoarea adăugată
 • Se majorează de la 5% la 9% cota de TVA aplicabilă cazărilor în sectorul hotelier, precum și serviciilor de restaurant și catering;
 • Se majorează la 19% cota de TVA aplicabilă băuturilor cu un conținut ridicat de zahăr;
 • Se stabilește plafonul de 600.000 lei pentru livrarea de locuințe către persoane fizice până la care se aplică TVA de 5%. Cota redusă se va aplica în cazul unei singure locuințe achiziționate de persoana fizică.
 1. Alte modificări incluse în proiectul de ordonanță 
 • Impozitul pe dividende se va majora la 8% și în cazul plăților de dividende efectuate către nerezidenți.
 • Se majorează nivelul accizelor aplicabile în cazul livrărilor de alcool și produselor obținute din tutun.
 • Se stabilesc praguri minimale pentru impozitele pe proprietate datorate autorităților locale. În cazul clădirilor rezidențiale, cota minimă va fi de 0,1% din valoarea clădirii, iar în cazul clădirilor nerezidențiale, cota minimă va fi de 0,5% din valoarea clădirii. Se prevede, de asemenea, modul de stabilire a valorii clădirii pentru fiecare caz în parte.
 • Se abrogă reglementările privitoare la impozitul specific unor activități.

Sursă: Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Actul normativ nu este încă în vigoare și mai poate suferi modificări până la publicarea în Monitorul Oficial.

Tax Alert Iulie 2022
Persoană de contact