Standardul european de raportare privind durabilitatea ESRS E2 – Poluarea

| Reading Time: 5 Min

Standardul E2 este unul dintre cele cinci standarde specifice de mediu ale Standardelor europene de raportare privind durabilitatea elaborate de EFRAG și care trebuie aplicate în conformitate cu CSRD. Acest articol se bazează pe varianta finală în limba engleză a Proiectului de standard ESRS E2.

ESRS E2 precizează informațiile care trebuie furnizate cu privire la poluarea aerului (din interior și exterior), a apei și a solului, precum și substanțele cu risc (special). Acestea includ efectele/impacturile pozitive, negative și efective ale companiei cu privire la poluare, precum și măsurile luate de companie și rezultatele acestora cu privire la prevenirea, atenuarea și remedierea lor. Poluarea este definită ca emisiile directe și indirecte de poluanți în aer, apă sau sol cauzate de activitățile umane care pot fi dăunătoare sănătății umane sau mediului. Compania va furniza informații referitoare la planurile ei și capacitatea de a se adapta și de a-și alinia strategia, modelele de afaceri și activitățile unei economii durabile și cerințelor de prevenire, control și eliminare a poluării. Acestea vor include impactul riscurilor și oportunităților legate de impacturile de mediu ale companiei și relațiile de dependență cu privire la dezvoltarea, performanța și poziția companiei pe termen scurt, mediu și lung și astfel la abilitatea ei de a crea valoare pentru acționari.

Interacțiunea cu alte standarde ESRS

Având în vedere că poluarea este un subiect larg, există suprapuneri cu alte chestiuni de mediu, în special schimbările climatice (ESRS E1), resursele de apă și marine (ESRS E3), biodiversitatea și ecosistemele (ESRS E4) și economia circulară și utilizarea resurselor (ESRS E5).

În timp ce ESRS E2 se referă la poluare în general, poluarea aerului asociată cu următoarele șapte gaze cu efect de seră este abordat și de ESRS E1: dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PCF), hexafluorură de sulf (SF6) și trifluorură de azot (NF3).

În ceea ce privește ESRS E3, care se referă expres la consumul de apă, poluarea resurselor de apă și marine, inclusiv prin microplastice, ca rezultat al activităților companiei este deja reglementată de ESRS E2. Totodată, poluarea ca factor care conduce direct la pierderea biodiversității este deja acoperită de ESRS E2 și nu de ESRS E4, care se referă la biodiversitate și ecosisteme. În plus, în cazul ESRS E5, care se ocupă de utilizarea resurselor și economia circulară, există o suprapunere în cazul poluării generate de deșeuri, care este abordată de ESRS E2. Pe de altă parte, atunci când poluarea cauzată de companii afectează comunitățile, aceste efecte negative for fi abordate în cadrul ESRS S3.

Cerințe de raportare conform ESRS E2

Standardul E2 conține șase cerințe standard de raportate cu privire la mediu (de la E2-1 la E2-6) și o cerință din ESRS 2 (ESRS 2 IRO-1). Tabelul 1 oferă o imagine de ansamblu a cerințelor de raportare, care sunt apoi prezentate pe scurt în următoarele subsecțiuni.

1 Cerința de raportare ESRS 2 IRO-1 Descrierea proceselor pentru a identifica și evalua impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative
2 Cerința de raportare E2-1 Politici legate de poluare
3 Cerința de raportare E2-2 Acțiuni și resurse legate de poluare
4 Cerința de raportare E2-3 Obiective legate de poluare
5 Cerința de raportare E2-4 Poluarea aerului, a apei și a solului
6 Cerința de raportare E2-5 Substanțe cu risc și substanțe cu grad mare de risc
7 Cerința de raportare E2-6 Posibile efecte financiare rezultate din impacturile, riscurile și oportunitățile legate de poluare

Ad 1) Cerința de raportare ESRS 2 IRO-1 – Descrierea proceselor pentru a identifica și evalua impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative legate de poluare

Compania va descrie procedurile folosite pentru a identifica și evalua impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative legate de poluare.

Ad 2) Cerința de raportare ESRS E2-1 – Politici legate de poluare

Compania va descrie politicile implementate pentru a gestiona impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative asociate cu prevenirea și controlul poluării.

Ad 3) Cerința de raportare ESRS E2-2 – Acțiuni și resurse legate de poluare

Compania va raporta acțiunile legate de poluare și resursele alocate pentru implementarea lor, cu descrierea planurilor de acțiune legate de poluare urmărind principiile definite de ESRS 2 CCR-2.

Ad 4) Cerința de raportare ESRS E2-3 – Obiective legate de poluare

Compania va raporta obiectivele legate de poluare pe care le-a adoptat. Descrierile obiectivelor vor include, printre altele, informațiile definite în cadrul ESRS 2 CCR-3.

Ad 5) Cerința de raportare ESRS E2-4 – Poluarea aerului, a apei și a solului

Compania va raporta poluanții generați, utilizați sau obținuți în procese de producție care ies din unitățile ei sub formă de emisii, produse sau servicii. Se vor raporta în special emisiile de poluanți atmosferici, emisiile în apă, emisiile de substanțe care diminuează stratul de ozon și microplasticele produse de companie. În acest context, compania va descrie schimbările de-a lungul timpului, metodologia de măsurare folosită și procedurile de colectare a datelor.

Ad 6) Cerința de raportare ESRS E2-5 – Substanțe cu grad de risc și substanțe cu grad mare de risc

Compania va furniza informații legate de producția, utilizarea, distribuția, comercializarea și importul/exportul substanțelor cu grad de risc și a celor cu grad mare de risc ca atare, în amestecuri sau în articole. Cu privire la substanțele cu grad mare de risc, compania va prezenta informațiile cerute separat.

Ad 7) Cerința de raportare ESRS E2-6 – Posibile efecte financiare ale impacturilor, riscurilor și oportunităților asociate cu poluarea 

Compania va raporta posibilele efecte financiare (pozitive și negative) ale impacturilor, riscurilor și oportunităților asociate cu poluarea. Acestea vor include, pe cât posibil, o cuantificare a posibilelor efecte financiare în termeni monetari. De asemenea, raportarea va include informații contextuale, inclusiv o descriere a unor incidente semnificative în care poluarea a avut sau e posibil să aibă un efect negativ asupra mediului sau a fluxurilor de numerar, poziției financiare sau performanței financiare a companiei pe termen scurt, mediu și lung.

Persoană de contact