Măsuri speciale privind acordarea de zile libere părinților în cazul închiderii temporare a unităților de învățământ

| Reading Time: 4 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

Incepând cu data de 17 Martie 2020, a intrat în vigoare legea privind acordarea unor zile libere părinților, pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Unităţile de educaţie antepreşcolară sunt incluse in categoria unităţilor de învăţământ.

Cazurile în care părinții pot beneficia de aceste zile libere plătite sunt condițiile meteorologice nefavorabile, sau alte situații extreme decretate de autoritățile competente.

Numărul de zile libere acordate părinților se stabilește prin Hotărâre de Guvern, pentru fiecare dintre aceste situații. Pe perioada stării de urgență actuale, zilele libere plătite pentru unul dintre părinți sunt zilele lucrătoare până la încetarea stării de urgență decretate, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

Aceste zile libere plătite vor fi acordate parinților pe baza unor documente suport şi cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor două condiții:

  • au copii cu vârsta de până la 12 ani, sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ, și
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Este asimilată părintelui persoana singură din familia monoparentală, persoana desemnată să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil, precum și părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

Prevederile prezentei Legi nu se aplică în cazul în care părintele definit mai sus se află în una sau mai multe dintre situațiile următoare:

  • concediu pentru creșterea copilului;
  • concediu de odihnă sau concediu fără plată;
  • este asistent personal al unia dintre copii aflați în întreținere;
  • are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului;
  • soțul/soția acesteia se află în oricare din situațiile de mai sus;
  • celălalt părinte nu realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.

De aceleasi prevederi beneficiază, în anumite condiții, și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, neșcolarizat, precum și părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire și întreținere persoana adultă cu handicat grav.

Zilele libere se acordă pe baza cererii unuia dintre părinţi, depusă la angajator, însoţită de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor, precum şi de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte (cu excepția familiei monoparentale), din care să rezulte că acesta din urmă nu a solicitat la locul său de muncă zile libere potrivit prezentei legi şi nici nu se află în una dintre situaţiile exceptate de lege.

Angajatorul are obligația de a primi și a pune în aplicare cererea salariatului, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege.

În schimb, acordarea zilelor libere este posibilă doar cu acordul angajatorului, în anumite sectoare de activitate cu foc continuu, de interes public.

Zilele libere pentru supravegherea copiilor nu reprezintă o suspendare a contractului individual de muncă și nu se transmit în Revisal (Registrul General de Evidență a Salariaților).

Indemnizația acordată pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut stabilit la nivel național (5.429 lei pentru anul 2020). Indemnizația este supusă calculului de impozit pe venit și contribuții sociale.

Indemnizația se plătește de către angajator, iar suma netă încasată efectiv de părinte se decontează, numai pe perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ, din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale al Bugetului de Stat. Utilizarea sumelor decontate cu altă destinație decât plata cheltuielilor de personal atrage răspunderea penală.

Pentru decontarea sumelor plătite cu titlul de indemnizații, angajatorul depune, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, o cerere, însoțită de documente suport conform legii, în termen de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Documentele pentru decontarea sumelor pot fi depuse prin poșta electronică, sau prin orice alt mijloc de comunicare, urmând ca sumele să fie rambursate angajatorilor în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Sursa: Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial nr. 282 din 3 aprilie 2020

Ultima actualizare: 4 mai 2020

Persoană de contact