Modificări ale Codului Fiscal

22. decembrie 2023 | Reading Time: 8 Min

A fost promulgată ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt introduse, printre altele, o serie de modificări fiscale. Principalele modificări fiscale sunt redate succint mai jos:

 • Impozit pe profit / Impozit minim pe cifra de afaceri
 • Impozitul minim pe cifra de afaceri

Contribuabilii care scad valoarea imobilizărilor în curs de execuție/activelor la calculul impozitul minim pe cifra de afaceri au obligația de a păstra în patrimoniu activele cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, dar nu mai mult de 5 ani. Nerespectarea acestei condiții atrage recalcularea impozitului minim pe cifra de afaceri si stabilirea de potențiale obligații fiscale.

Nu se aplica aceste prevederi pentru activele: (i) transferate în reorganizări, (ii) înstrăinate în procesul de lichidare/faliment, (iii) distruse, pierdute sau furate, (iv) scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege.

 • Pierderi fiscale

Începând cu anul 2024, pierderile fiscale se recuperează din profiturile impozabile în limita a 70%, în următorii 5 ani consecutivi.

Pierderile fiscale nerecuperate la 31 decembrie 2023 se recuperează în limita a 70% din profiturile impozabile ulterioare pe perioada rămasă din cei 7 ani.

 • Costuri de finanțare

Costurile excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacţii/operaţiuni care nu finanţează achiziţia/producţia imobilizărilor în curs de execuţie/activelor efectuate cu entități afiliate se deduc anual în limita a 500.000 euro.

Costurile excedentare totale ale îndatorării înregistrate într-o perioadă fiscală, rezultate din tranzacții efectuate cu persoane afiliate și neafiliate, nu pot depăși plafonul deductibil de 1.000.000 euro.

 • Ajustări pentru deprecierea creanțelor

Începând cu anul 2024, ajustările pentru deprecierea creanțelor datorate de clienți pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate şi servicii prestate se deduc, în anumite condiții, în limita unui procent de 30% din valoarea acestor ajustări (anterior 50%).

 • Educație timpurie 

Sunt incluse două noi tipuri de cheltuieli în categoria cheltuielilor sociale, după cum urmează: (i) cheltuielile cu funcționarea creșelor și grădinițelor administrate de contribuabili, precum și (ii) cheltuielile pentru educația timpurie a copiilor angajaților, în limita unui plafon lunar de 1.500 lei pentru fiecare copil.

 • Burse private și sponsorizări

Bursele private au fost eliminate din categoria cheltuielilor pentru care se poate aplica credit fiscal.

Contribuabilii care acordă burse private pot deduce aceste sume în limita a 1.500 lei/bursă acordată. Cheltuielile însumate sunt supuse, de asemenea, plafonului de deductibilitate pentru cheltuieli sociale (i.e. o cotă de 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului).

Începând cu 2024, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit aferent creditelor fiscale pentru sponsorizări și/sau acte de mecenat rămase neutilizate (după diminuarea sumelor reportate) până la termenul de depunere al declarației anuale de impozit pe profit (anterior, în termen de 6 luni de la depunerea declarației anuale de impozit pe profit).

 • Impozit pe venitul microîntreprinderilor

Începând cu 1 ianuarie 2024, se introduc noi reguli pentru aplicarea regimului microîntreprinderilor:

 • acționarii/ asociații dețin, direct sau indirect, peste 25% din valoarea / numărul titlurilor de participare într-o singură microîntreprindere.
 • până la 31 martie 2024, contribuabilii trebuie să aibă situațiile financiare depuse la zi. Cu alte cuvinte, dacă situațiile financiare aferente anului 2022 și/sau anteriori nu sunt depuse până la termenul menționat, contribuabilul își pierde dreptul de a aplica regimul fiscal al microîntreprinderilor în anul 2024.

Plafonul de 500.000 euro se calculează luând în considerare veniturile realizate de societate, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate de aceasta (definite conform Legii 346/2004).

Din ianuarie 2024, societățile din domeniul HoReCa sunt supuse regulilor generale de aplicare a regimului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile care se află în inactivitate temporară continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreaga perioadă de inactivitate.

Începând cu 2024, se elimină posibilitatea aplicării creditului fiscal pentru sponsorizări/burse și pentru achiziția de aparate de marcat electronice.

 • Impozit pe venit
 • Modificări referitoare la taxarea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

Principalele modificări fiscale se referă la următoarele aspecte:

 • se clarifică modul de calcul al facilităților fiscale acordate angajaților care obțin venituri salariale din activitatea de creare de programe pentru calculator, din construcții, agricultură și industria alimentară, astfel încât acestea să se calculeze proporțional cu perioada din lună în care angajații au avut funcția de bază la unul sau la mai mulți angajatori succesiv (se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024);
 • angajații care obțin venituri salariale din activitatea de creare de programe pentru calculator, din construcții, agricultură și industria alimentară pot renunța la opțiunea referitoare la plata contribuției datorate la fondul de pensii administrat privat începând cu veniturile aferente lunii următoare depunerii solicitării, iar regulile privind opțiunea / renunțarea la plata contribuției se stabilesc de angajator prin regulamentul intern sau prin alt document intern (se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024);
 • se elimină suma netaxabilă de până la 400 lei acordată angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă (se aplică începând cu 01.01.2024);
 • sumele suportate de către angajator sau plătite direct de către angajați pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, potrivit legii, în limita stabilită de angajator, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil sunt incluse în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază (se aplică începând cu 01.01.2024);
 • diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite este inclusă în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază (se aplică începând cu 01.01.2024);
 • plafonul netaxabil aferent abonamentelor pentru practicarea sportului suportate de angajator pentru angajații proprii se reduce începând cu 01.01.2024 la 100 euro pe an pentru fiecare persoană, în condițiile în care această valoare se încadrează și în limita lunară de cel mult 33% din salariul de bază (contravaloarea abonamentelor suportate de angajați pot fi deduse din baza de calcul al impozitului pe salarii în limita a 100 euro anual);
 • s-au adus clarificări cu privire la data la care următoarele avantaje salariale se cumulează cu veniturile din salarii în vederea raportării și taxării în cazul depășirii plafoanelor netaxabile, în sensul în care aceste avantaje sunt considerate venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata/lunii în care s-a aprobat decontul/ lunilor în care este scadent creditul: contravaloarea serviciilor turistice și/ sau de tratament, contribuțiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator, primele de asigurare voluntară de sănătate/ servicii medicale sub formă de abonament, contravaloarea abonamentelor pentru practicarea sportului, sumele suportate/ acordate de către angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților, diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite (se aplică începând cu 01.01.2024);
 • indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, se includ în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii (se aplică începând cu indemnizațiile aferente lunii ianuarie 2024);
 • indemnizațiile medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în baza Legii nr. 346/ 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, în continuare nu se includ în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate;
 • facilitatea referitoare la suma de 200 lei/ lună care nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, în cazul salariaților pentru care se îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în O.U.G. nr. 115/2023 se păstrează și în anul 2024 (se aplică veniturilor aferente lunilor ianuarie-decembrie 2024 inclusiv);
 • se clarifică modul de calcul al plafonului aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat pentru indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/ 2008, astfel încât acesta să se calculeze distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/ detașare/ desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate (se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 115/2023);
 • se clarifică faptul că indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării în altă localitate, în România și în străinătate, sunt considerate venituri aferente lunii în care se aprobă decontul (se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 115/2023).
 • Modificări referitoare la taxarea altor venituri
 • Pentru veniturile din închirierea bunurilor din patrimoniul personal:
 • se elimină opţiunea de a determina venitul net în sistem real;
 • venitului net se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut. 
 • Se introduc reglementări pentru stabilirea și reținerea la sursă a impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor plătite de persoane juridice sau alte entități care conduc evidența contabilă.
 • Pierderile fiscale pentru anumite tipuri de venituri (din activități independente, proprietate intelectuală, câștigul din transferul titlurilor de valoare) se recuperează potrivit prevederilor fiscale introduse in zona impozitului pe profit, în ceea ce privește cuantumul și perioada.
 • Taxa pe valoare adăugată

Dreptul de deducere a TVA aferente cumpărării, închirierii sau leasingului de clădiri/spații de locuit (situate în zone rezidențiale sau în blocuri de locuințe), precum și a TVA aferente cheltuielilor legate de aceste clădiri/spații de locuit va fi limitat la 50% în cazul în care acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice. Această prevedere se aplică de la data de 1 a lunii următoare datei de la care România este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la dispozițiile Directivei TVA.

Se modifică anumite condiții pentru importurile de bunuri astfel încât TVA să nu fie platită efectiv la organele vamale, ci recunoscută concomitent în decontul de TVA drept taxa deductibilă și taxa colectată.

Tax Newsletter_Decembrie 2023
Persoană de contact