Prorogare aplicare reguli noi privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan.

7. decembrie 2020 | Reading Time: 2 Min

În data de 23 noiembrie, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență nr. 203/2020 prin care a clarificat aspectele referitoare la afișarea ofertelor de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, aflate în curs de soluționare, depuse până la data de 13 octombrie 2020.

Astfel, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autoritățile publice locale din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, se vor putea înstrăina, până la 31 ianuarie 2021, după regulile anterioare celor stabilite de Legea 175/2020. 

Ordonanța de urgență nr. 203/2020 prevede următoarele:

  • Cererile privind afișarea ofertei de vânzare și cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preempțiune, însoțite de documentele justificative, se soluționează cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafaţă mai mare de 30 de hectare, denumită în continuare structura centrală, respectiv direcţiile pentru agricultură judeţene, pentru terenurile cu o suprafaţă de până la 30 de hectare, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz.
  • În cazul în care titularii dreptului de preemţiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei, intenţia de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverința de liberă vânzare.

Încheierea contractelor de vânzare în formă autentică a terenurilor agricole se face fără a fi necesară îndeplinirea altor condiții, notarul public solicitând următoarele acte, după caz:

  1. avizele finale emise de structura centrală sau structurile teritoriale;
  2. adeverința de liberă vânzare, emisă de autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul;
  3. alte avize.

Prin urmare, până la data de 31 ianuarie 2021, nu se vor aplica noile reguli restrictive introduse prin Legea 175/2020 la care am făcut referire în articolul Reguli noi și restricții pentru vânzarea terenurilor agricole.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1132 din data de 25 noiembrie 2020

 

Tax & Legal Newsletter Decembrie 2020
Persoană de contact